DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü medikal gaz satın alacak

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875388
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/491176
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI II. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNE AİT 2019 YILI 6 KALEM MEDİKAL GAZ ALIMI TÜRÜ:MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B K: 3 MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI II BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNE AİT 2019 YILI MEDİKAL GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/491176

1-İdarenin
a) Adresi : SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B K: 3 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582644905 - 2582644803
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma2001@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI II. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNE AİT 2019 YILI 6 KALEM MEDİKAL GAZ ALIMI TÜRÜ:MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ , AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ , BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ, ÇAL DEVLET HASTANESİ, ÇAMELİ DEVLET HASTANESİ, ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ, DENİZLİ DEVLET HASTANESİ, HONAZ DEVLET HASTANESİ, KALE DEVLET HASTANESİ, SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ, TAVAS DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihleri : HASTANELERİN İHTİYACINA GÖRE İDARENİN TALEP ETTİĞİ MİKTARLARI KISIM BAZINDA 2 (İKİ) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE PEYDER PEY TESLİM EDECEKTİR. İLGİLİ HASTANELERCE BELİRLENEN MUAYENE KOMİSYONLARINCA, YÜKLENİCİ TARAFINDAN MAL TESLİM EDİLİRKEN BU İHALEYE AİT TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE DİKKAT EDİLEREK TESLİM ALINACAKTIR. KISIM BAZINDA TALEP EDİLEN GAZLAR TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN HUSUSLAR İÇERİSİNDE, İDARENİN ACİLİYET DURUMUNA GÖRE TELEFON, FAKS VEYA YAZILI TALEBİ ÜZERİNE HASTANELERİN MEVCUT SİSTEME ENTEGRE ŞEKLİNDE VE SERVİSLERE VERİLECEK OLANLAR TEK TÜP HALİNDE YÜKLENİCİ TARAFINDAN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE)TESLİM EDİLECEKTİR. YÜKLENİCİ TÜM MEDİKAL GAZLAR VE TÜPLERİ HASTANE İDARESİNİN UYGUN GÖRDÜĞÜ YERE TESLİM EDECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B K: 3 MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 06.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)-İhaleye katılan firmalar üretici ise; Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış medikal amaçlı gaz üretim izin belgesi ihale dosyasında sunmak zorundadır.
b)-İhaleye katılan firmalar bayii ise; bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı gaz üretim izin belgesini ve bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair yazıyı ve Medikal Gaz Depolama ve Dağıtımı konusunda ruhsatını ihale dosyasında sunmak zorundadır.
c)- İstekliler medikal amaçlı gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan Sağlık Bakanlığı tarafından yada İl Sağlık Müdürlüklerince verilen Mesul Müdürlük belgesini ihale teklif zarfında sunacaktır.
d)-Kurumların azot protoksit gaz ihtiyacını karşılayacak firmanın, ürün TSE belgesine haiz olduğu belgelenecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İSTEKLİ TARAFINDAN TEKNİK ŞARTNAMEYİ BİREBİR CEVAPLAYAN "TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ" VERİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B K: 3 MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B K: 3 MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR