DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvar malzemesi alacaktır

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037087
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/363530
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KİT KARŞILIĞI 2 KISIM LABORATUVAR MAL ALIM İHALESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SIRAKAPILAR MAH.ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO.1/B MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR


DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 2019-2020-2021 YILLARI KİT KARŞILIĞI 2 KISIM LABORATUVAR MAL ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/363530

1-İdarenin
a) Adresi : SIRAKAPILAR MAH. ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:1/B 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582644905 dahili 2838 - 2582644803
c) Elektronik Posta Adresi : denizli.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KİT KARŞILIĞI 2 KISIM LABORATUVAR MAL ALIM İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : DENİZLİ DEVLET HASTANESİ, DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ, DENİZLİ ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ, DENİZLİ BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ, DENİZLİ ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ VE DENİZLİ TAVAS DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihleri : İHALE ÜZERİNDE KALAN FİRMA HER BİR KALEM/KALEMLER İÇİN, SÖZLEŞME BİTİM TARİHİNE KADAR İLGİLİ TEDARİKÇİYE (İŞ ARTIŞLARI HARİÇ) HER SAĞLIK TESİSİ TARAFINDAN EN FAZLA 18 ADET SİPARİŞ ÇEKİLECEKTİR. MALIN/İŞİN TESLİM SÜRESİ EN FAZLA 10 GÜNDÜR. YÜKLENİCİ SÖZLEŞME SÜRESİNCE SAĞLIK TESİSLERİNİN İHTİYAÇ DURUMU, STOK DURUMU VE İLGİLİ GENELGELER UYARINCA SAĞLIK TESİSLERİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK YAPILACAK SİPARİŞ TALEPLERİNE GÖRE MAL TESLİMİ YAPACAKTIR. YAZILI YAPILACAK OLAN SİPARİŞ TALEPLERİ YÜKLENİCİNİN TEBLİGATI ALDIĞI TARİHİ İZLEYEN EN FAZLA 10 GÜN İÇİNDE YERİNE GETİRİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SIRAKAPILAR MAH.ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO.1/B MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 02.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Tedarikçi firmalar ve bayileri Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında teklif edilecek tüm cihazlar ve kitler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı olmalı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi olan çıktılar alınarak ihale dosyasında sunacaklardır.
2-İstekli Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı tedarikçi numarasını ihale dosyasında sunmak zorundadır. İstekli bayi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numarasını ihale dosyasında sunacaktır.
3-Teklif edilen kitler ve kit karşılığı alımı yapılacak cihazlar için üretici firma tarafından Türkiye distribütörüne verilen distribütörlük belgesi.
4-Distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi.
5-Firmalar; kitler ve kit karşılığı alımı yapılacak cihazların menşei hakkında bilgi verip, belgelendireceklerdir.
6-Firmaların teklif ettikleri cihazların yaşı sözleşme süresi sonu itibariyle 10 yaşını geçmeyecektir. Üretimden kalkmış cihazlar ihaleye giremeyecektir. Firmalar teklif ettikleri cihazların halen üretimde olduğunu (Cihazların marka ve modelinin görülebileceği), ihalenin olduğu yıl ya da bir önceki yıl içinde üretici firmadan alınmış bir belge ile belgeleyeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Firmalar, şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "........... marka ............ model cihazları ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında Yüklenici firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.
2-Kitler ve kit karşılığı alımı yapılacak cihazlara ait tanıtım ve kullanım dokümanları veya katalogları.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SIRAKAPILAR MAH.ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO.1/B MERKEZEFENDİ/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR