ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Demirbaş malzeme alınacaktır

ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891234
Şehir : İstanbul / Ümraniye
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/546509
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ÇEKMEKÖY DEVLET HASTANESİ İÇİN DEMİRBAŞ MALZEME ALIM İHALESİ-14 kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ÇEKMEKÖY DEVLET HASTANESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


ÇEKMEKÖY DEVLET HASTANESİ İÇİN DEMİRBAŞ MALZEME ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/546509

1-İdarenin
a) Adresi : Elmalikent mahallesi Ademyavuz caddesi 1 34760 Kazımkarabekir ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166321818 - 2166327121
c) Elektronik Posta Adresi : umraniyesatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇEKMEKÖY DEVLET HASTANESİ İÇİN DEMİRBAŞ MALZEME ALIM İHALESİ-14 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Teslimatlar; hastane tarafından ihtiyaç doğrultusunda sipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden (posta, fax veya e mail) itibaren 10 (on) takvim günü içinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 05.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- İhaleye teklif veren istekliler; İhale sonrasında komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde gerek görülen kalemler ile ilgili numune, katalog yazılı olarak istenecek olup yazının tebliği itibari ile 7 (yedi) gün içerisinde istenen numune veya kataloglar teslim edilecektir. ( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 nolu "Döner sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin numuneleri, değerlendirilmesinden sonra teslim edilebilir durumda olan numuneler ihale süreci bittikten sonra iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.
- 1.,2. ve 3. kalemlere teklif veren istekliler; Ürünlerin 6’şar aylık ara ile periyodik bakımları yüklenici tarafından bakımlarda gerekli sarf malzemenin kendine ait olmak üzere ücretsiz yapacağını taahhüt etmeli ve ihale dosyasında sunmalıdır.
- 1. ve 2 . kalemlere teklif veren istekliler; Üretici firma veya distribütör üretim, tasarım, işçilik ve montaj hatalarına karşı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylı 2 (iki) yıl garanti bitiminde ise 10 yıl yedek parça, bakım ve onarım hizmeti vermeyi taahhüt etmelidir. Bunu ihale dosyasında sunmalıdır.
- 1. ve 2. , kalemlere teklif veren istekliler; Makineye ait CE belgesine sahip olmalıdır.
- 1. ve 2. kalemlere teklif veren istekliler ; Garanti süresi 2 yıl olup 6’şar ay ara ile periyodik bakımları istekli tarafından alıcı ihtarına gerek kalmaksızın ücretsiz yapılacağını taahhüt etmeli ve ihale dosyasında sunmalıdır.
- 4,5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu kalemlere teklif veren istekliler; Ürünleri kargo ile değil firma tarafından teslimat yapacağına dair taahhüt etmeli ve ihale dosyasında sunmalıdır.
- 4,5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu kalemlere teklif veren istekliler; Söz konusu kalemler için kimyasal madde içeren ürünler var ise ürün güvenlik formu, ürün bilgi formu, Sağlık Bakanlığı TSE, TSEK, CE belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır.
- 6, 7 ve 8 nolu kalemlere teklif veren istekliler; Çöp konteynırlarının TSE EN 840-6 belgesi olmalı ve ihale dosyasında sunmalıdır.
- 6, 7 ve 8 nolu kalemlere teklif veren istekliler; Üretimden kaynaklanan hata ve noksanlıkların tüm sorumluluğu üretici firmaya ait olduğunu taahhüt etmeli ve ihale dosyasında sunmalıdır.
- 6, 7 ve 8 nolu kalemlere teklif veren istekliler; Üretimden kaynaklanan hatalara karşı ürünler 2 yıl garantili olduğunu taahhüt etmeli ve ihale dosyasında sunmalıdır.
- 10 ve 11 nolu kalemlere teklif veren istekliler; TSE belgesine sahip olmalı ve ihale dosyasında sunmalıdır.
- 12 nolu kaleme teklif veren istekliler; TSE standartlarına uygun olmalı ve bunu belgelendirerek ihale dosyasında sunmalıdır.
- 14 nolu kaleme teklif veren istekliler; EN 813:2008, EN 361:2002, EN 358:2002 Standartlarından en az birine uygun olmalı ve bunu belgelendirerek ihale dosyasında sunmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Bölümü Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Satın Alma Bölümü Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR