SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Demir, profil, saç malzemesi satın alınacaktır

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048767
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 17.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/424564
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
49 kalem Demir,Profil ve Saç Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Camikebir Mah.52/1 Sok.No:14 Seferihisar/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEMİR,PROFİL,SAÇ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Demir,Profil,Saç Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/424564
1-İdarenin
a) Adresi : Camikebir mahallesi 52/1 sokak 14 35460 SEFERİHİSAR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2327433960 - 2327432075
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@seferihisar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 49 kalem Demir,Profil ve Saç Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Seferihisar Belediyesi Makine İkmal Amirliği Ambarı
c) Teslim tarihi : Teslimat idarenin isteği doğrultusunda tek parti veya partiler halinde Fen İşleri Müdürlüğü ambarına mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Yükleme, boşaltma, tasnif ve istifleme işlemleri yükleniciye aittir. Yüklenici firma muayene ve kontrollerde gözlemci bulunduracak ve gözlemci muayene ve kontrol sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde muayene ve kabul raporu, firma tarafından aynen kabul edilmiş sayılacaktır. İdare gerek gördüğü takdirde, resmi veya özel kuruluşlarda malzemeler için analiz yaptırabilecektir. Analizlerin tüm giderleri yükleniciye ait olacaktır. Teslim edilen malların muayene ve kabulü, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teslim yerinde ve teknik şartnamedeki kriterler ve teslim süresi dikkate alınarak yapılacaktır. Gerek teslim yerinde, gerekse resmi veya özel kuruluşlarda yaptırılacak olan muayene ve kontroller neticesinde; hatalı (ölçü, malzeme kalitesi vb.) bulunan malzemeleri yüklenici hiçbir ücret talep etmeksizin en geç (5) üç gün içerisinde imalat, ölçü ve malzeme hataları bulunmayan isteğe uygun malzemeler ile değiştirecektir. Ağırlık cinsinden teslim edilecek malzemeler kantar fişi ile birlikte teslim edilecektir. İdarenin lüzum görmesi halinde Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde bulunan kantarda tartım yapılacaktır. İki kantar fişi arasında fark oluşursa belediye kantar fişi esas alınacaktır İdarece telefon, faks veya posta iletileri ile yapılacak olan siparişlere öncelik verilecektir. İdare sözleşme süresince en az 10 defa sipariş geçecek ve teslimatlar peyderpey olarak sözleşme süresince en az 10 defada verilecek. Siparişte belirtilen ürünler en geç siparişe müteakip 3 gün içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Camikebir Mah.52/1 Sok.No:14 Seferihisar/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 14.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik şartnamede belirtilmiş olup; teknik şartname ihale dokumanının ayrılmaz bir parçasıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilecek ürünlerin katologları teklif zarfında sunulacaktır.
İhaleden 1 (bir) gün önce tüm ürünlerin numuneleri İdare tarafından gösterilen yere konacaktır. Standart formlarda yüklü olan numune tutanağı firma yetkilisi ve İdare yetkilisi tarafından imzalanarak; firmaya 2 nüsha verilecek olup; imzalı olan numune tutanağı teklif zarfında sunulacaktır. Numuneler 1 adet, 1 çubuk, 1 torba, 1 parça şeklinde sunulabilir

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektöre gerçekleştirilmiş olan demir veya profil malzemesi ile ilgili her türlü alımlar


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seferihisar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR