KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Demir direk ve galvanizli inşaat bağlama teli satın alınacaktır

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01201403
Şehir : Kırıkkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MANŞET 30.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/393520
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Demir Direk 8.525 Adet Galvanizli İnşaat Bağ Tel 155 Kg Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü Bağlarbaşı Mah. 793 Sokak.No: 3/1 (Çevre Yolu Üstü-Yüksek İhtisas Mevkii) Merkez / Kırıkkale
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü (Toplantı Odası)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SULAKYURT BARAJ HAVZASI YESİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJESİNDE KULANILMAK ÜZERE DEMİR DİREK VE GALVANİZLİ İNŞAAT BAĞLAMA TELİ MAL ALIM İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü Sulakyurt Baraj Havzası Yesil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesinde Kulanılmak Üzere Demir Direk ve Galvanizli İnşaat Bağlama Teli mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/393520

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : OĞUZLAR MAH.CEYHUN ATIF KANSU CAD.NO:61 06520 BALGAT ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122964500 - 3122964503
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü Sulakyurt Baraj Havzası Yesil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesinde Kulanılmak Üzere Demir Direk ve Galvanizli İnşaat Bağlama Teli
b) Niteliği, türü ve miktarı : Demir Direk 8.525 Adet Galvanizli İnşaat Bağ Tel 155 Kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü Bağlarbaşı Mah. 793 Sokak.No: 3/1 (Çevre Yolu Üstü-Yüksek İhtisas Mevkii) Merkez / Kırıkkale
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde peyder pey teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş günü

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü (Toplantı Odası)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
TSE veya Uluslararası Kuruluşlara ait standartlara (ISO) uygun olduğuna dair uygunluk belgeleri,
Sanayi Sicil Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
e) KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ: ISO 9001:2008 , ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ: ISO 14001
İstekli İmalatçı Olduğunu yukarıdaki belgeleri sunarak tesvik edecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
1 ) TS EN 10223-1:2012 TS Belgesi
2 ) TS EN İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
-Bu ürünlere ait katalog ve teknik şartname

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR