ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Demir, çimento ve biriket satın alınacaktır

ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/241402
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ø8-Ø10-Ø12-Ø14 MM NERVÜRLÜBETON ÇELİK ÇUBUK 50 TON BİRİKET 40X20X20 4000 ADET ÇİMENTO 50 KG TORBALI 700 TORBA Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Hatay/Arsuz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ARSUZ BELEDİYESİ GÖZCÜLER MAHALLESİ 25.SOKAK NO:3 HATAY-ARSUZ (ARSUZ BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEMİR- ÇİMENTO VE BİRİKET
ARSUZ BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMI


DEMİR- ÇİMENTO VE BİRİKET alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/241402

1-İdarenin
a) Adresi : GÖZCÜLER MAHALLESİ 25. SOKAK : NO:3 MARİN OTEL ARKASI ARSUZ / HATAY 31320 ARSUZ/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3266612111 - 3266432072
c) Elektronik Posta Adresi : fen@arsuz.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ø8-Ø10-Ø12-Ø14 MM NERVÜRLÜBETON ÇELİK ÇUBUK 50 TON BİRİKET 40X20X20 4000 ADET ÇİMENTO 50 KG TORBALI 700 TORBA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1-NARDÜZÜ HİZMET BİNASI GARAJI 2-ULUÇINAR BELEDİYE GARAJI
c) Teslim tarihi : 1-DEMİR ALIMI BELEDİYEMİZİN İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA PEYDERPEY ALINACAKTIR. 2-TORBALI ÇİMENTO BELEDİYEMİZİN İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA PEYDERPEY ALINACAKTIR. 3-BİRİKET SÖZLEŞMEYE MÜTAKİP 30 GÜN İÇERİSİNDE BELEDİYEMİZE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ARSUZ BELEDİYESİ GÖZCÜLER MAHALLESİ 25.SOKAK NO:3 HATAY-ARSUZ (ARSUZ BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU)
b) Tarihi ve saati : 29.05.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ARSUZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR