ANKARA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Delgeç satın alınacaktır

ANKARA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00875729
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/481303
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1250 Adet Pasaport Delgeci Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 PK:06200 Yenimahalle/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İKİNCİ NESİL TÜRKİYE CUMHURİYETİ PASAPORTLARININ
FİZİKİ İPTALİNİN YAPILMASI AMACIYLA DELGEÇ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İkinci Nesil Türkiye Cumhuriyeti Pasaportlarının Fiziki İptalinin Yapılması Amacıyla Delgeç alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/481303

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇAMLICA MAHALLESI 408. CADDE NO:136 06200 LALEGÜL YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125912205 - 3125912193

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@nvi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1250 Adet Pasaport Delgeci
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı (81 İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne dağıtılacaktır.)

c) Teslim tarihi

:

Teknik Şartnameye istinaden talep edilen hususlar sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 4 (dört) ay içerisinde yerine getirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 PK:06200 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

06.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı Ek Hizmet Binası Tunus Caddesi No:33 Kat 1. Kavaklıdere/ANKARA adresinde ihale doküman bedeli olan 30,00.-TL yatırıldıktan sonra karşılığında alınacak dekont mukabili (firmaya ait kaşe) veya İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü nezdindeki TC Merkez Bankası Ankara Şubesi TR400000100100000350154030 IBAN nolu hesabına yatırılarak makbuz ve firmaya ait kaşe ile ihale dokümanları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü İhale Bürosu (Eski Misafirhane 206 nolu oda) Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 PK:06200 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 PK:06200 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR