İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dekoratif ürün satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00831320
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 02.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/322852
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16 Kalem Dekoratif Aydınlatma Ürünü Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi Kat:3-Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 İzmit/KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEKORATİF ÜRÜN
İZMİT BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


Dekoratif Ürün alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/322852

1-İdarenin
a) Adresi : Ömeraga Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi Belsa Plaza A Blok No:9 41300 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623180000 - 2623180033
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@izmit.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kalem Dekoratif Aydınlatma Ürünü Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İzmit İlçesi genelinde, idare tarafından gösterilecek alanlara ürünlerin montajları yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Tüm ürünlerin, iş başlama talimatından sonra 90 takvim günü içinde teslimi yapılacaktır. Idareden kaynaklanan süreler , 90 günün üzerine ilave edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi Kat:3-Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 İzmit/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 26.07.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katilacak firmalar temsilci yada distribütör olduklarına dair merkez firmalarindan yetkili belgesi veya disribütörlük yetki belgesini idareye sunucaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Pleksili Dekoratif Aydınlatma-1, Pleksili Dekoratif Aydınlatma-2, Dekoratif cadde Aydınlatma-1, Dekoratif cadde Aydınlatma-2, Dekoratif cadde Aydınlatma-3 ,Orta Direk Süslemesi, Dekoratif Küre, Dekoratif Aydınlatma-1, Dekoratif Aydınlatma-2, Dekoratif Aydınlatma-3, Dekoratif Direk Süsleme, Dekoratif Tag Ürünlerinin tamamı için ; En Eski 2015 Tarihli Rhos, Ce ,M1, , Wind Support 2015 Sertifikalarına Sahip Olmalıdır.Tüm Ürünler Iso9001:2015 Standartlarına Ugun Olarak Tuv Tarafından Sertifikalı Olmalıdır.Motifin Tamamının Ve Parçalarının Avrupa Laboratuarlarından Ip 68 Standartlarına Sahip Olduğuna Dair En Eski 2015 Tarihli, Onay Raporu Ve Türkak Akredite Belgesi Idareye Sunulmalıdır. Istenilen Sertifikalar Teklif Zarfina Dahil Edilerek Idareye Sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
*ihaleden 1 Gün Önce Idareye 3. Kalem-Dekoratif cadde Aydınlatma-1, 6.Kalem-Pleksi Logo, ürünlerinden numune Sunulacaktir. Yapilan Numune Ihale Üzerine Kalan Firma Ile Sözleşme Imzalayincaya Kadar Idarede Kalacaktir Ve Idare Numune Için Ücret Ödemeyecektir. Numune Getiren Firmalar Tutanak Ile Kayit Altina Alinacaktir.
- Teknik Şartnamenin 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13. Maddelerindeki Ürünler için Katalog sunulacaktır


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi Kat:3-Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi Belsa Plaza A adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi Kat:3-Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR