ASKERİ VETERİNER OKULU VE EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI

Damızlık köpek satın alınacaktır

ASKERİ VETERİNER OKULU VE EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036703
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DÖNEM 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/342356
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Damızlık 2 (İki) Adet Alman Çoban Köpeği Dişi (Working Line), 2 (İki) Adet Alman Çoban Köpeği Erkek (Working Line), 2 (İki) Adet Labrador Retriever Köpeği Dişi, 1 (Bir) Adet Labrador Retriever Köpeği Erkek Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığı İhale Salonu - Engürücük Köyü Mevki / GEMLİK / BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

4 KISIM DAMIZLIK KÖPEK ALIMI

AS.VET.OK.EĞT.MRK. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

4 KISIM DAMIZLIK KÖPEK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/342356

1-İdarenin
a) Adresi : KURŞUNLU YOLU, ENGÜRÜCÜK MEVKİİ 16600 GEMLİK/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2245190210 - 2245190219
c) Elektronik Posta Adresi : asvetokegtmrk_SAKB@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Damızlık 2 (İki) Adet Alman Çoban Köpeği Dişi (Working Line), 2 (İki) Adet Alman Çoban Köpeği Erkek (Working Line), 2 (İki) Adet Labrador Retriever Köpeği Dişi, 1 (Bir) Adet Labrador Retriever Köpeği Erkek
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : As.Vet.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı Taşınır Dayanıklı-132 Mal Saymanlığı koordinesinde Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı Gemlik / BURSA
c) Teslim tarihi : Alımı yapılan Damızlık Köpeklerin teslimi aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. 1?inci Kısım 2 (İki) Adet Alman Çoban Köpeği Dişi (Working Line), 2 nci Kısım 2 (İki) Adet Alman Çoban Köpeği Erkek (Working Line), 3 üncü Kısım 2 (İki) Adet Labrador Retriever Köpeği Dişi, 4 üncü Kısım 1 (Bir) Adet Labrador Retriever Köpeği Erkek sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 10.3.2. Satın alınan Köpekler sözleşmenin 10.3.1 inci maddesinde belirtildiği şekilde As.Vet.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı Tşn. (Day.) 132 Mal Saymanlığı koordinesinde As.Vet.Okl.ve Eğt.Mrk. Köpek Üretim ve Eğitim Tabur K.lığına teslim edilecektir. Teslim edilecek köpeklerin herhangi birinin teslimatının son günü resmi tatil veya hafta sonu tatiline denk gelirse müteakip ilk iş gününde teslimat yapılabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimatlar mesai günlerinde ve mesai saatlerinde yapılır. 10.3.3. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar (Red edilme hali hariç) yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.4. Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre malın As.Vet.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı Taşınır Dayanıklı-132 Mal Saymanlığı koordinesinde Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığına teslim edildikten sonra yüklenicinin muayene ve kabul işlemlerine başlanması için idareye yazılı olarak müracaat ettiği tarih ile muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine kadar devam eden süredir. 10.3.5. Yüklenici getirdiği malın Red edilmesi halinde Red edilen malın yerine normal teslim süresi içinde 1 (bir) defa, ayrıca yüklenicinin işi normal sürede tamamlayamadığı için idare tarafından çekilecek ihtarlı süre içinde 1 (bir) defa yeni mal getirebilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığı İhale Salonu - Engürücük Köyü Mevki / GEMLİK / BURSA
b) Tarihi ve saati : 28.08.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığı İhale Salonu - Engürücük Köyü Mevki / GEMLİK / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR