İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Damacana ve bardak su alınacaktır

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876400
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

AYRINTILI HABER 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/503922
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.Su (19 lt'lik polikarbon damacana)-115.000 Adet 2.Bardak Su (200 ml)-450.000 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İ.T.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası Ayazağa Yerleşkesi 34469 Maslak/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İTÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA DAMACANA VE BARDAK SU ALIMI İŞİ.

İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü Yemekhanelerinde, Yurtlar Şube Müdürlüğü Yurtlarında ve Yılmaz Akdoruk Öğrenci Konuk Evinde 2019 Yılında kullanılmak üzere Damacana ve Bardak Su alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/503922

1-İdarenin
a) Adresi : AYAZAGA KAMPÜSÜ 34469 MASLAK SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122853983 - 2122857155
c) Elektronik Posta Adresi : sksbask@itu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Su (19 lt'lik polikarbon damacana)-115.000 Adet 2.Bardak Su (200 ml)-450.000 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek işletmeleri Şube Müdürlüğü Ayazağa Yerleşkesi 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi, Maçka Atrium Binası, Gümüşsuyu Makina Fakültesi, Taşkışla Mimarlık Fakültesi, Tuzla Denizcilik Fakültesi ve Vadi Erkek Öğrenci Yurdu Yemekhanelerinde idare tarafından gösterilen alanlara ve İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yurtlar Şube Müdürlüğü Vadi Yurtları B, C, D, E Blok Erkek Öğrenci Yurdunun su deposuna, Arıoğlu Kız Öğrenci Yurdunun su deposuna, Gök Kız Öğrenci Yurdunun su deposuna, Ayazağa Kız Öğrenci yurdunun su deposuna, Prof.Dr.Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdunun katlarına, Altan Edige Kız Öğrenci Yurdunun katlarına, Gümüşsuyu Erkek Öğrenci Yurdunun katlarına, Gümüşsuyu Kız Öğrenci Yurdunun su deposuna, Yılmaz Akdoruk Öğrenci Konuk Evinin su deposuna iş günü ve iş saatlerinde en geç sabah saat 10.00'da teslim edilerek istiflenecektir. Mal teslimatının gecikmesi nedeniyle alınan düzeltici eylem kararlarının masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle işe başlanıp, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Teknik Şartnamenin 6.2. maddesine göre teslimat yapılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İ.T.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası Ayazağa Yerleşkesi 34469 Maslak/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 13.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1)İhaleye katılan istekli firmada, üretici firmaya ait Valilik'ten alınmış Üretim İzni aranacaktır.
2)İhaleye katılan istekli firma üretici ise su nakil aracı izin belgesi; satıcı ise üretici firmadan aldığı yetkili bayilik belgesi, su satış yeri izin belgesi ve su nakil aracı izin belgesi aranacaktır.
3)İhaleye katılan istekli firma ambalaj malzemesi olarak kullanılan damacana, damacana kapağı, bardak su ve bardak su kapağı için üretici firmaları tarafından T.C. Tarım ve orman Bakanlığı'ndan alınmış olan gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere ait işletme kayıt belgelerini ibraz edecektir. 4)İhaleye katılan istekli firma Ambalajlı Kaynak Suyu Tesisinde/Doğal Mineralli Su Tesisinde, ihaleye son teklif verme tarihinden önceki 1 (bir) yıl içerisinde yapılmış olan denetleme izleme sonuçlarını gösteren analiz raporlarını ve ihaleye son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içerisinde yapılmış olan kontrol izleme sonuçlarını gösteren analiz raporlarını ibraz edecektir. Kontrol ve Denetleme izlemeleri yürürlükte olan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte/yürürlükte olan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak yapılmış olacaktır.
5)İhaleye katılan istekli firma ambalajlı kaynak suyu veya ambalajlı doğal mineralli sulardan birini teklif edecektir. Teklif edilen ambalajlı suların (damacana ve bardak su) üretici firması ve markası aynı olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Damacana su ve Bardak Su satışlarını gösterir belgeler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı İ.T.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası K:2 Maslak/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.T.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü Ayazağa Yerleşkesi 34469 Maslak/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR