AKÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.

Damacana su satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787214
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KOCATEPE 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HİSAR 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/180918
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
22.000 Adet 19 Lt. Polikarbon Ambalajında 19 Lt’lik Damacana Su Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Rektörlük Binası B/Blok Kat:1 102 No'lu Oda Gazlıgöl Yolu AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

22000 ADET 19 LT POLİKARBON AMBALAJINDA 19 LT’LİK DAMACANA SU ALIMI
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

22000 ADET 19 Lt Polikarbon Ambalajında 19 Lt’lik Damacana Su Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/180918

1-İdarenin

a) Adresi

:

AHMET NECDET SEZER KAMPÜSÜ GAZLIGÖL YOLU AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası

:

2722281300 - 2722281181

c) Elektronik Posta Adresi

:

skultur@aku.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

22.000 Adet 19 Lt. Polikarbon Ambalajında 19 Lt’lik Damacana Su Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Yüklenici firma tarafından sözleşme imzalandıktan sonra idarenin ihtiyacına göre 19 Lt'lik polikarbon ambalajında partiler halinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü ve birimleri, Ali Çetinkaya Kampüsü ve birimleri, Ahmet Karahisari Kampüsü ve birimleri, Diş Hekimliği Fakültesi AFYONKARAHİSAR adresine teslim edecektir

c) Teslim tarihleri

:

Yüklenici firma tarafından sözleşme imzalandıktan sonra idarenin ihtiyacına göre 19 Lt'lik polikarbon ambalajında partiler halinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü ve birimleri, Ali Çetinkaya Kampüsü ve birimleri, Ahmet Karahisari Kampüsü ve birimleri, Diş Hekimliği Fakültesi, AFYONKARAHİSAR adresine teslim edecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Rektörlük Binası B/Blok Kat:1 102 No'lu Oda Gazlıgöl Yolu AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati

:

25.04.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İlgili Kamu Kuruluşundan alınan Kaynak Suyu Ruhsata Esas Analiz Sertifikasının aslı veya onaylı sureti,
-İlgili Kamu Kuruluşundan alınan Kaynak Suyu Kontrol İzleme Analiz Raporunun aslı veya onaylı sureti,
-Yetkili Satıcı Olduğunu Gösteren Belge veya Bayilik Sözleşmesinin aslı veya onaylı sureti.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Rektörlük Binası B/Blok Kat:1 Gazlıgöl Yolu AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Rektörlük Binası B/Blok Kat:1 102 No'lu Oda Gazlıgöl Yolu AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR