KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KOSKİ)

Dalgıç pompa satın alınacaktır

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KOSKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01187901
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 10.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/339156
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
152 adet muhtelif çapta dalgıç pompa... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.08.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KOSKİ Selçuklu Tesisleri Horozluhan Mh. Albayrak Cd. No: 38 Selçuklu / Konya (E-tekliflerin açılacağı adres)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR

DALGIÇ POMPA mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/339156
1-İdarenin
a) Adı : KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ
b) Adresi : Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi No: 44 42060 Selçuklu / KONYA 42060 Nalçacı SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3322216100 - 3322354634
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : DALGIÇ POMPA
b) Niteliği, türü ve miktarı : 152 adet muhtelif çapta dalgıç pompa... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERAM ARİF BİLGE TESİSLERİ
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİBEN 90 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİH İŞE BAŞLAMA TARİHİDİR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.08.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. NO:38 SELÇUKLU/KONYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
1. SANAYİ SİCİL BELGESİ
2. KAPASİTE RAPORU
3. İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
4. YERLİ MALI BELGESİ VEYA TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ
İSTEKLİNİN İMALATÇI VEYA ÜRETİCİ OLDUĞUNU TESPİT AMACI İLE YUKARIDAKİ BELGELERDEN HERHANGİ BİRİNİ SUNMASI YETERLİDİR.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Üretici onayı taşıyan ve Konya il merkezinde bulunan servis istasyonlarını gösterir liste ve bu istasyonlardan en az birinin imalatçı firma tarafından onaylanmış, ihalenin yapıldığı yıl için geçerli Yetkili Servis Belgesi sunulacaktır.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İhaleye katılacak istekliler önerdikleri düşey çalışacak dalgıç motopomplara ait TS 11146 Türk Standartlarına uygunluk belgesine sahip olup, bunları tekliflerinde sunacaklardır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- İstekliler, imalatçı firma tarafından düzenlenen, EK-1 tablosunda isteği yapılan her bir dalgıç pompaya ait
Debiye göre basma yüksekliği H=f(Q)
Debiye göre güç N=f(Q)
Debiye göre verim n=f(Q)
Karakteristik eğrilerini vereceklerdir.
Karakteristik eğrilerin sunulduğu form üzerinde; istenilen noktadaki, debi, irtifa, motor gücü ve pompa verimi form üzerinde açıkca belirtilecektir.
2- İstekliler, EK-2 Tablosunda istenilen bilgileri eksiksiz doldurarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır.
3- İstekliler ihale dökümanı ile verilen birim fiyat cetvelini de doldurarak teklifle birlikte sunacaktır.
İdare tarafından Ek2 tablosunda belirtilen referans verimleri ile yüklenicinin taahhüt edeceği sistem verimleri karşılaştırılacak ve yeterli görülmeyenler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Dalgıç pomp ve/veya motopomp satışları

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38'inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR