AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

D vitamini hormon kiti alınacaktır

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943887
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ KIROBA 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/49918
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 KALEM 2019 YILI D VİTAMİNİ HORMON KİTİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ATATÜRK DEVLET HASTANESİ KONFERANS SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -ATATÜRK-AYDIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 YILI D VİTAMİNİ HORMON KİTİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/49918

1-İdarenin
a) Adresi : KURTULUŞ MH. CUMHURIYET CD. NO:61 AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562129222 - 2562135003
c) Elektronik Posta Adresi : aydindhs6.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM 2019 YILI D VİTAMİNİ HORMON KİTİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ATATÜRK DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR SARF DEPO BİRİMİ
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır. İşin süresi 31.12.2019 tarihinde sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ATATÜRK DEVLET HASTANESİ KONFERANS SALONU
b) Tarihi ve saati : 04.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif edilecek kitlerin Sağlık Bakanlığı ÜTS barkod kayıtlarının ihale dosyasında sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1- Teklif veren firmalar TSE tarafından onaylı Teknik Servis Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
2- Yüklenici firmaların ve ithalatçı firmalarının teknik servis organizasyonları olmalı ve ilişkili belge ihale dosyasında bulunmalıdır.
3-Yüklenici firma ilk teslimat ile birlikte İzmirdeki irtibat kurulabilecek bürosuna ait bilgileri (adres, telefon, faks, e-posta) teslim etmelidir. Yüklenici firma ilk teslimatı ile birlikte Aydında ki teknik servis ile aplikasyon elemanlarının ve satış temsilcisinin isim, e-posta adresi ve iş-cep telefon numalaralarını ve ayrıca teknik servis elemanlarının üretici firmadan almış oldukları cihaz eğitim belgeleri ile lisans eğitim belgelerini sunmalıdır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
1- Teklif veren firmalar üretici firmadan alınmış cihazın Türkiye Temsilcisi olduklarına ilişkin Konsolosluk, Ticaret Odası, Apostille ve noter onaylı belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini ihale dosyasına eklemelidirler.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Teklif veren firmalar teknik şartname maddelerini tek tek ve sırasıyla cevaplamalıdır. Ayrıca teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orjinal katologları üzerinde teknik şartnameye madde madde cevap vereceklerdir.
2- Teklif verecek olan firmalar Türkçe kit prospektüslerini, satıcı belgesini ve üretici yetki belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
3- İhalede teklif edilen kitlerin test sayısı bazında miktarlarını gösteren ambalaj listesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AYDIN İLİ ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR