ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

CTP termal kalıp ( REPRO dahil ) alımı yapılacaktır

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888092
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/544248
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1) CTP TERMAL KALIP ( REPRO DAHİL ) 605 X 745 X 0,30 MM 16.000 Adet 2) CTP TERMAL KALIP ( REPRO DAHİL ) 460 X 525 X 0,15 MM 4.000 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Birimi (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3)06100 Samanpazarı/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


CTP TERMAL KALIP ( REPRO DAHİL ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/544248
1-İdarenin
a) Adresi : İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok Kat:3 Samanpazarı ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125083795 - 3125083776
c) Elektronik Posta Adresi : dssatinalma@ankara.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) CTP TERMAL KALIP ( REPRO DAHİL ) 605 X 745 X 0,30 MM 16.000 Adet
2) CTP TERMAL KALIP ( REPRO DAHİL ) 460 X 525 X 0,15 MM 4.000 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ankara Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü İncitaşı Sokak No:10 Beşevler/ANKARA
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından sonra Basımevi Müdürlüğünce verilen siparişe müteakip, Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde 31.12.2019 tarihine kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Birimi (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3)06100 Samanpazarı/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27.11.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- İstekliler teklif ettikleri ürünün marka ve modelini belirten listelerini vereceklerdir.
- Teknik Şartnameye madde numaraları belirtilmek suretiyle cevap vereceklerdir.
- Firmalar Ankara Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ihale dökümanıyla beraber verilen örnek işi teklif ettikleri kalıba pozlandırarak teklifleri ile birlikte veya ihale saatini takip eden 24 saat içerisinde Basımevi Müdürlüğüne tutanak karşılığı teslim edeceklerdir.Teklif edilen kalıbın arka yüzüne firmanın açık olarak ünvanı ve kalıbın markası-menşei mutlaka belirtilmelidir. Verilen kalıp üzerinde densometre ile yapılan ölçümlerde belirtilen tram değerleri ± 1 tolerans ile ölçülebilmelidir. Bu hassasiyeti sağlamayan kalıplar kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı A.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Kamu Şubesi ( Şube Kodu:2533 ) TR400001002533070641015011 hesabına döküman ücreti yatırılarak ( İhale Kayıt Numarası Dekonta yazdırılacak )Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3)06100 Samanpazarı/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3)06100 Samanpazarı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR