HAVA TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

COSPAS-SARSAT sistemi Yedek Sunucu alınacaktır

HAVA TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/426409
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tİp-1 Sunucu 1 Adet (Signal/Location Processor) Tİp-2 Sunucu 1 Adet (Front End Processor) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü 2. Kat 207 No' lu Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

(DHMİ) HAVA TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ


COSPAS-SARSAT Sistemi Yedek Sunucu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/426409

1-İdarenin
a) Adresi : Esenboğa Mahallesi Çubuk Karayolu Üzeri Esenboğa Mah. Esenboğa Küme Evleri. No:16 06760 ÇUBUK/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125905024 -
c) Elektronik Posta Adresi : mahmut.araboga@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tİp-1 Sunucu 1 Adet (Signal/Location Processor) Tİp-2 Sunucu 1 Adet (Front End Processor)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü Çubuk Karayolu Üzeri 6. Km Esenboğa Mah. Esenboğa Küme Evleri. No:16 06760
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü 2. Kat 207 No' lu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.09.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli teklif ettiği ürünlerin üreticisi ve/veya distribütöründen söz konusu cihazların satışını ve bakım onarımlarını yapmaya yetkili olduğuna dair güncel yetki belgesine sahip olmalı ve bu belgeyi teklif ekinde sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)Adayın veya isteklinin üye olduğu meslek odası tarafından istekli adınan düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilşikin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine dair ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekli teklif ettiği ürünlerin üreticisi ve/veya distribütöründen söz konusu cihazların satışını ve bakım onarımlarını yapmaya yetkili olduğuna dair güncel yetki belgesine sahip olmalı ve bu belgeyi teklif ekinde sunmalıdır
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İsteklilerin ihaleye teklif vermesi Teknik şartnameyi tamamen karşıladığı anlamına gelmekte olup teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman teklif ekinde sunulacaktır. Teknik Şartnameyi nasıl karşıladığını gösteren teklif eki teknik doküman ve katalogların eksikliği nedeniyle isteklinin bu şartnameyi kısmen veya bütünüyle karşılayamadığına hükmedilmesinden İdare sorumlu olmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü (2. Kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR