ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü azot protoksit gazı alacaktır

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/622568
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ALACA DEV HAST. 150 KG İSKİLİP ATIF HOCA DEV HAST. 100 KG OSMANCIK DEV HAST. 50 KG SUNGURLU DEV HAST. 400 KG HİTİT ÜNİV. ÇORUM E.A.H 7250 KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Salonu (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No 86/A ÇORUM)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İHTİYACI 1 KALEM AZOT PROTOKSİT GAZ ALIM İŞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 YILI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İHTİYACI 1 KALEM AZOT PROTOKSİT GAZ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/622568

1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:86/A ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642195500 - 3642195529
c) Elektronik Posta Adresi : corum.ism@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ALACA DEV HAST. 150 KG İSKİLİP ATIF HOCA DEV HAST. 100 KG OSMANCIK DEV HAST. 50 KG SUNGURLU DEV HAST. 400 KG HİTİT ÜNİV. ÇORUM E.A.H 7250 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ALACA DEVLET HASTANESİ İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ OSMANCIK DEVLET HASTANESİ SUNGURLU DEVLET HASTANESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 01.01.2019 tarihinde işe başlanacak olup, ihtiyaca binaen verilecek olan siparişler likit oksijen ve azot protoksit ihtiyacı için Hastane İdaresinin yazılı, telefon veya fax talebine istinaden 24 saat içinde karşılanacaktır.Gerektiğinde İdarenin talebi üzerine Yüklenici Firma hafta içi ve hafta sonuna ek olarak resmi tatil ve dini bayram günlerinde de teslimat yapacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Salonu (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No 86/A ÇORUM)
b) Tarihi ve saati : 10.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- İstekli firma üretici ise ; Sağlık Bakanlığından alınmış Medikal Gaz Üretim ve Dolum İzin Belgesi ile Medikal Amaçlı Gaz üretiminde yasal zorunluluk olan Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Mesul Müdürlük belgesini Teklif dosyasında sunacaktır. 2- İstekli firma bayi ise üreticiye ait Sağlık Bakanlığından verilen Medikal Gaz Üretim ve Dolum İzin Belgesi ile Mesul Müdürlük Belgesini, üretici tarafından verilen Yetkili Bayilik Belgesini ve kendisine ait Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal amaçlı Gaz Dolum, Depolama ve Dağıtım İzin Belgesiyle, Mesul Müdürlük Belgesini teklif dosyasında sunacaktır. 3-Yüklenici , Sağlık Bakanlığı’ndan medikal amaçlı Protoksit D’Azot üretme izin belgesine haiz olacaktır. İhaleye iştirak eden firma üretici olmayıp, bayisi ise bayisi bulunduğu firmanın sağlık bakanlığından almış olduğu Medikal Amaçlı Protoksit D’Azot üretme izin belgesini ve bayisi bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğunu belgeleyecek ve teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
1-Medikal gazlar, ISO 9001, ISO 9002, AQAP-110 ve AQAP 120 Kalite güvence sistemlerinden herhangi birine sahip kuruluşlarca imal edilmiş olacak ve yüklenici bu kalite güvence belgesini teklif dosyasında sunacaktır.
2-Yüklenici Protoksit D’Azot Gazına ait TSE imalat yeterlilik belgesini ve TSE Kalite uygunluk belgesine sahip olacak ve teklif dosyasında sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif verilen ürüne ait Teknik Şartnamenin tüm maddelerini tek tek cevaplandırıldığı Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi verilecektir. Bu cevaplar .......... marka teklifimizin şartnameye uygunluk belgesidir başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi No:1 ÇORUM) (T.C. Halk Bankası Çorum Şubesi TR45 0001 2009 3120 0005 0001 24 İban Numaralı Hesaba ) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No 86/A ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR