ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

Çorum İl Özel İdaresi çevre güvenlik kamera sistemi alacaktır

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129724
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : MİMARSİNAN MAH. / GÜLABİBEY
Yayınlandığı Gazeteler

SUNGURLU''NUN SESİ 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2020/46111
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 takım mal(kamera) alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Çorum Osmancık-Sungurlu İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorum İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇEVRE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
ÇORUM ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum Sungurlu ve Osmancık İlçeleri Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/46111

1-İdarenin
a) Adı : ÇORUM ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Mimar Sinan Mah. İnönü Cad. No:167 19100 MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 3642257400 - 3642245015
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Çorum Sungurlu ve Osmancık İlçeleri Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 takım mal(kamera) alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çorum Osmancık-Sungurlu İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlama tarihinden itibaren 40 gün içinde tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 5 takvim günü içinde başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.02.2020 - 09:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Şartname kapsamında teklif edilecek ürünün taşıdığı özellikler teknik şartnameye cevap şeklinde teklif sahibince ayrıntılı bir şekilde Yeterlilik Tablosunda belirtilecektir.
Marka ve Modeli Listesini Yeterlilik Tablosunda belirtilecektir.
Teklif edilecek ürünlere ait teknik şartnamede belirtilen özelliklerden daha fazla özellikler varsa teklifte ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Ek-8 form marka model listesi yeterlilik tablosunda doldurulmak zorundadır boş bırakılması, eksik yazılması halinde elenme sebebidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR