GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp konteyneri ve ekipmanları satın alınacaktır

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873555
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/497076
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KALEM 120 ADET 1000 LİTRELİK YARI KUBBE KAPAKLI GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ İLE YEDEK OLARAK 1000 ADET MAŞALI ÇÖP KONTEYNERİ TEKERLEĞİ VE 6 ADET 5000 LİTRELİK TAM YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MERKEZ MAH. ORDU CAD. NO:20 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

120 ADET 1000 LİTRELİK YARI KUBBE KAPAKLI GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ İLE YEDEK OLARAK 1000 ADET MAŞALI ÇÖP KONTEYNERİ TEKERLEĞİ VE 6 ADET 5000 LİTRELİK TAM YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI İŞİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

120 ADET 1000 LİTRELİK YARI KUBBE KAPAKLI GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ İLE YEDEK OLARAK 1000 ADET MAŞALI ÇÖP KONTEYNERİ TEKERLEĞİ VE 6 ADET 5000 LİTRELİK TAM YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/497076

1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. CUMHURİYET MEYDANI NO: 20 34245 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124535340 - 2124535341
c) Elektronik Posta Adresi : temizlikisleri@gaziosmanpasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM 120 ADET 1000 LİTRELİK YARI KUBBE KAPAKLI GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ İLE YEDEK OLARAK 1000 ADET MAŞALI ÇÖP KONTEYNERİ TEKERLEĞİ VE 6 ADET 5000 LİTRELİK TAM YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gaziosmanpaşa Belediyesinin Karayolları Mahallesinde bulunan Temizlik İşleri Şantiyesi
c) Teslim tarihi : Çöp konteynerleri ve konteyner tekerleri 20 gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAH. ORDU CAD. NO:20 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 31.10.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhaleye katılacak firmalar ihale dosyalarında konteynerlere ait TS EN 840-3 ,TS EN 13071-1 ve TS EN 13071-2+A1 Uygunluk belgesini ,Galvaniz için TS EN ISO 1461 ve TS EN 10346 Uygunluk belgesi ve Konteyner tekerleği için TS EN 12532 Uygunluk belgesini idareye sunacaklardır..
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
istekliler konteyner numunelerini ihale tarihinden bir gün öncesine kadar ihale komisyonuna sunacaklardır. (Gaziosmanpaşa Belediyesinin Karayolları Mahallesinde bulunan Temizlik Şantiyesine getirecektir.)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Çöp Konteyneri, Parçası ve Ekipmanları Satışı veya Üretimi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziosmanpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR