KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp konteyneri ve çöp kovası satın alınacaktır

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156193
Şehir : Konya / Karatay
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MERAM 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/161447
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
500 adet 770 Lt.lik Çöp Konteyneri, 200 adet 950 Lt.lik Çöp Konteyneri ve 1000 Adet Çöp Kovası Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karatay Belediye Başkanlığı-Encümen Salonu (1.Kat)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP KOVASI
KARATAY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Çöp Konteyneri Ve Çöp Kovası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/161447

1-İdarenin

a) Adresi

:

Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 KARATAY/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3323501313 - 3323504825

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@karatay.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

500 adet 770 Lt.lik Çöp Konteyneri, 200 adet 950 Lt.lik Çöp Konteyneri ve 1000 Adet Çöp Kovası Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri (Tatlıcak Mh. Adana Çevre Yolu Üzeri No:11 42030 Karatay / KONYA) adresinde idarenin gösterdiği yerde teslim edecektir. Çöp konteynerlerinin ve çöp kovalarının yükleme, nakliye, boşaltma ve istiflemesi yüklenici tarafından yapılacaktır. Teslimatlar mesai saati içerisinde yapılacak olup, saat 16:00 da istifleme bitirilecektir. konteynerler ve çöp kovaları idarenin istediği şekilde istiflenecek olup, rahatça sayılabilecektir.Malların teslimatı firmanın yetkili temsilcisi tarafından yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

İdare, teslim edilen numuneleri sözleşme imzalanması aşamasında inceleyecek. Numunedeki olası eksikler, tutanak halinde firma yetkilisine bildirilerek seri imalata eksiksiz başlanacaktır. İşe başlamadan sonra mallar Altmış (60) takvim günü içerisinde tamamı teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karatay Belediye Başkanlığı-Encümen Salonu (1.Kat)

b) Tarihi ve saati

:

16.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

770 Lt.'lik Çöp Konteyneri için TS EN 840-3, TS EN ISO 1461, TS EN 12532, 950 Lt.'lik Çöp Konteyneri için TS EN 840-2, TS EN ISO 1461, TS EN 12532 Uygunluk Belgeleri

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, teklif edecekleri ürünlerin numunesini idarenin göstereceği yere, ihale tarihinden en geç 1 (bir) gün önce numune teslim tutanağı karşılığı teslim etmek zorundadır. İstekliler, idareden alacakları numune teslim tutanaklarını teklif dosyasının içine koymak zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediye Başkanlığı-Yazı İşleri Müdürlüğü (5.Kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR