ALTI EYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp konteyneri ve çöp kovası alınacaktır

ALTI EYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00827575
Şehir : Balıkesir / Karesi
Semt-Mahalle : ESKİ KUYUMCULAR MAH. / KARESİ
Yayınlandığı Gazeteler

DEMOKRAT 27.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/317199
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
400 LT.LİK SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ : 89 ADET 770 LT.LİK SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ : 247 ADET AYAKLI PASLANMAZ ÇÖP KOVASI : 81 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Malzemeler Altıeylül Belediyesi' nin istediği program dahilinde Temizlik İşleri Müdürlüğü' nce belirlenen yere taşınarak ve indirilerek teslim edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Altıeylül Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu 7.Kat
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP KOVASI ALIMI

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP KOVASI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/317199

1-İdarenin
a) Adresi : Eski Kuyumcular Mah. Yeşilyol Sk. No: 5 D:1 10100 KARESİ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662410010 - 2662411055
c) Elektronik Posta Adresi : temizlik@altieylul.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 400 LT.LİK SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ : 89 ADET 770 LT.LİK SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ : 247 ADET AYAKLI PASLANMAZ ÇÖP KOVASI : 81 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malzemeler Altıeylül Belediyesi' nin istediği program dahilinde Temizlik İşleri Müdürlüğü' nce belirlenen yere taşınarak ve indirilerek teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İdarenin siparişi doğrultusunda talep edilen miktardaki ürünler talep tarihinden itibaren 30 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Balıkesir Altıeylül Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu 7.Kat
b) Tarihi ve saati : 16.07.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
400 LT.LİK SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ İÇİN SANAYİ SİCİL BELGESİ, TS EN 840-2, TS EN ISO 1461, TS EN 12532 VE ISO 9001:2015 BELGELERİ İHALE DOSYASINDA SUNUCULACAKTIR.
770 LT.LİK SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ İÇİN SANAYİ SİCİL BELGESİ, TS EN 840-3, TS EN ISO 1461, TS EN 12532 VE ISO 9001:2015 BELGELERİ İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların orginal katalogları, fotoğraflarını veya teknik şartnameye uygunluk beyanını (tüm maddelere tek tek cevap verilerek) verecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Balıkesir Altıeylül Belediye Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4.Kat adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Altıeylül Belediye Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4.Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR