KONYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Çöp konteyneri ve atık toplama ünitesi satın alınacaktır

KONYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036791
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ KONYA 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/377962
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
300 Adet Atık Geçici Toplama Ünitesi 100 Adet Bitkisel Yağ Toplama Ünitesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Valiliği Ek Hizmet Binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:72/E Kat :2 Selçuklu/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇÖP KONTEYNERİ VE ATIK TOPLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR
VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

Atık Geçici Toplama Ünitesi ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Ünitesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/377962

1-İdarenin

a) Adresi

:

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Horozluhan Mah.Yeni İstanbul Cad.No:72/E 42209 SELÇUKLU/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3322480111 - 3322490113

c) Elektronik Posta Adresi

:

konya.yikob@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

300 Adet Atık Geçici Toplama Ünitesi 100 Adet Bitkisel Yağ Toplama Ünitesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Atık Geçici Toplama Ünitelerinin 200 Adeti Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Konya İl Merkezindeki belirleyeceği adreslere, 100 Adeti ise Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Konya Sınırları İçerisindeki 28 İlçede belirleyeceği adreslere teslim edilecektir. Bitkisel Atık Yağ Toplama Üniteleri Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Konya İl Merkezindeki belirleyeceği adreslere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten geçerli 50 (elli) takvim günü içinde malın tamamı teslim olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Konya Valiliği Ek Hizmet Binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:72/E Kat :2 Selçuklu/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

03.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Çöp Konteynerleri, Metal Geri Dönüşüm Kumbaraları, Kompost Makineleri vb. işler benzeri işler olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Valiliği Ek Hizmet Binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:72/E Kat :1 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Ödemeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi Kapsamında Başkanlığımıza taahhüt edilen şartlı nakit yardımı kapsamında olup, ödemeye ilişkin Başkanlığımızca söz konusu alıma istinaden istenilen tüm belgeler Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne gönderilecek olup, ödemeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca veya ilgili bakanlık tarafından ödeneğin Başkanlığımıza aktarılması halinde ödeme ilgililerin hesabına tek seferde veya en fazla 3 (üç) işlemde gerçekleştirilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR