ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp konteyneri satın alınacaktır

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155792
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ÇAĞRI 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/155737
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 6 Kalem mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şişli Belediye Başkanlığı Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 5. Kat Şişli/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞİŞLİ BELEDİYESİ ÇÖP KONTEYNER
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI


ŞİŞLİ BELEDİYESİ ÇÖP KONTEYNER alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/155737

1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 ŞİŞLİ ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2127088888 - 2122101390
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@sisli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 6 Kalem mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Temizlik İşleri Müdürlüğü Garajı((Paşa Mah. Piyalepaşa Bulv. No:74 34379 Şişli/İSTANBUL)
c) Teslim tarihi : 01.05.2020 tarihinde işe başlanılacak olup, konteynerler 31.12.2020 tarihine kadar Belediyenin ihtiyaç planlamasına göre ayrı ayrı talep edilecektir. Her bir talep, sipariş tarihinden sonra en geç 5(beş) iş günü içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şişli Belediye Başkanlığı Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 5. Kat Şişli/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 10.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.
İstekliler; yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri yetkiyi verenin yetki belgeleri ile birlikte sunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler tarafından; 1. kalem Çöp Konteyneri(800 lt) için TS EN 840-2 Uygunluk Belgesi ile TS EN ISO 1461 Uygunluk Belgesi,
2. Kalem Çaça Koteyneri(3200 lt) için TS EN 10346 Uygunluk Belgesi,
3. ve 4. Kalem Plastik Tekerlekli Çöp Konteyneri için TS EN 840-1 Uygunluk Belgesi,
5. ve 6. Kalem frenli ve frensiz çöp konteyneri tekerleği için TS EN 12532 Uygunluk Belgesi sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale tarih ve saatinden önce teklif edilen ürünlere ilişkin 1'er adet numune Temizlik İşleri Müdürlüğü garajına (Paşa Mah. Piyalepaşa Bulv. No:74 34379 Şişli/İSTANBUL) tutanak karşılığında teslim edilecektir. Düzenlenen tutanaktan 1 (bir) adedi istekliye verilecek olup, istekli söz konusu tutanağı teklif zarfı içerisinde İhale Komisyonuna sunacaktır. İhale Komisyonunca yapılacak inceleme neticesinde teknik şartnamemize uygun olmayan numuneler (konteynerler) değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerin Temizlik İşleri Müdürlüğü garajına teslimi için gerekli olan tüm giderler (Nakliye, İşçilik) istekliye aittir. İhale üzerinde kalan isteklinin numuneleri toplam rakamdan düşülecek, ihale üstünde kalmayan isteklinin numuneleri ise iade edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şişli Belediye Başkanlığı Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 5. Kat Şişli/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR