SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp konteyneri satın alınacaktır

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01013387
Şehir : Aydın / Söke
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖKE 19.06.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/284241
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
85 ADET 400 LİTRELİK BOYALI ÇÖP KONTEYNERİ,150 ADET 770 LİTRELİK BOYALI ÇÖP KONTEYNERİ VE 15 ADET 1100 LİTRELİK SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÇÖP KONTEYNERİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.07.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konak Mahallesi Saraçlar Caddesi, No:21 Söke
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR

SÖKE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


400 LİTRELİK BOYALI ÇÖP KONTEYNERİ,770 LİTRELİK BOYALI ÇÖP KONTEYNERİ VE 1100 LİTRELİK SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÇÖP KONTEYNERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/284241

1-İdarenin
a) Adresi : KONAK MAHALLESI SARAÇLAR CADDESI 211 09200 söke SÖKE/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2565182311 - 2565182093
c) Elektronik Posta Adresi : lutfiye09@gmail.coml.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 85 ADET 400 LİTRELİK BOYALI ÇÖP KONTEYNERİ,150 ADET 770 LİTRELİK BOYALI ÇÖP KONTEYNERİ VE 15 ADET 1100 LİTRELİK SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÇÖP KONTEYNERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Söke Belediyesi Şantiyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : İŞE BAŞLAMA TARİHİ İTİBARİ İLE 45 (KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜNDE MALLARIN TAMAMI TESLİM EDİLMİŞ OLACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Konak Mahallesi Saraçlar Caddesi, No:21 Söke
b) Tarihi ve saati : 04.07.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)Adayın veya istklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İsteki tarafından,teklif edilen tüm malları ve parçalarını hatalı malzeme ve işçiliğe karşı 2 yıl süre ile,yedek parça temini açısından 10 yıl süre ile garanti kapsamında olacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS EN 840-3 Uygunluk Belgesi,TS EN ISO 1461 Uygunluk Belgesi,TS EN 12532 Uygunluk Belgesi(Tekerleklerin tedarikçi firmadan temin edilmesi durumunda tedarikçi firmaya ait uygunluk belgesi sunulabilir)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Söke Belediyesi Toplam Kalite Yönetimi ve İnovasyon Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR