SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp konteyneri satın alınacaktır

SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945616
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/64746
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
250 adet 770 litre metal çöp konteyneri, 20 adet 770 litre plastik çöp konteyneri, 20 adet 120 litre tekerlekli çöp kovası ve 2.000 adet konteyner tekerleği (500 âdeti frenli, 500 âdeti frensiz, 1.000 adet düz tek tekerlek). Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pınar Mahallesi Günyüzü Caddesi No: 2 Kat 4 Sarıyer / İSTANBUL Sarıyer Belediyesi 4. Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF ÇÖP KONTEYNERİ

SARIYER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Muhtelif Çöp Konteyneri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/64746

1-İdarenin
a) Adresi : Pınar mahallesi Günyüzü Caddesi No: 2 Kat 4 SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124441722 - 2123384015
c) Elektronik Posta Adresi : temizlikisleri@sariyer.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 250 adet 770 litre metal çöp konteyneri, 20 adet 770 litre plastik çöp konteyneri, 20 adet 120 litre tekerlekli çöp kovası ve 2.000 adet konteyner tekerleği (500 âdeti frenli, 500 âdeti frensiz, 1.000 adet düz tek tekerlek).
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ferahevler Mahallesi Çelik Çıkmazı Sokak Sarıyer / İSTANBUL - Sarıyer Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü Merkez Şantiye Alanı
c) Teslim tarihi : Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak Ferahevler Mahallesi Çelik Çıkmazı Sokak Sarıyer/İstanbul (Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Merkez Şantiye) adresine şartnamelere uygun olarak çalışır/kullanıma hazır vaziyette taşınır geçici alındı belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Pınar Mahallesi Günyüzü Caddesi No: 2 Kat 4 Sarıyer / İSTANBUL Sarıyer Belediyesi 4. Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 05.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edilen malzemelere ilişkin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını veya benzeri tanıtım materyallerini verecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pınar Mahallesi Günyüzü Caddesi No: 2 Kat 4 Sarıyer / İSTANBUL Sarıyer Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pınar Mahallesi Günyüzü Caddesi No: 2 Kat 4 Sarıyer / İSTANBUL Sarıyer Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR