SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp konteyneri satın alınacaktır

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00892266
Şehir : İstanbul / Sultanbeyli
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 10.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/567376
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
770 Lt lik 165 adet Galvanizli Çöp Konteyneri, Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğü - Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No:4 Sultanbeyli/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/567376

1-İdarenin
a) Adresi : BATTALGAZİ MAHALLESİ KUBBE CADDESİ 4 34935 SULTANBEYLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165641300 - 2163984884
c) Elektronik Posta Adresi : temizlik@sultanbeyli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 770 Lt lik 165 adet Galvanizli Çöp Konteyneri, Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğü - Battalgazi Mah. Kubbe Cad. No:4 Sultanbeyli/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Yüklenici firma ihale konusu malları, İdarenin önceden yazılı olarak bildirmesi sonucunda 5 gün içerisinde adrese teslim edecektir. İşin bitiş tarihi 31.12.2018 olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğü - Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No:4 Sultanbeyli/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 27.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS EN ISO 1461 ve TS EN 12532 standartlarına uygunluk belgelerinin teklif ekinde verilmesi zorunludur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye katılan istekliler birim fiyat teklif cetvelindeki ürüne ait bir adet numuneyi ihale saatinden önce bir tutanak ile Sultanbeyli Belediyesinin Battalgazi Mah. Kubbe Cadde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edecek olup bu tutanak ihale zarfı içinde komisyona sunulacaktır numunesi olmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğü Kalemi - Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No:4 Sultanbeyli/İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğü Kalemi - Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No:4 Sultanbeyli/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR