BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp konteyneri satın alınacaktır

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00835206
Şehir : İzmir / Buca
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/343445
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MİKTARI 1.100 ADET ÇÖP KONTEYNER SAKLAMA KABİNİ ALIM İŞİ OLUP TÜRÜ MAL ALIMIDIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.08.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Menderes Caddesi No:85 2. Kat Meclis Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇÖP KONTEYNER SAKLAMA KABİNİ ALIM İŞİ
BUCA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP KONTEYNER SAKLAMA KABİNİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/343445

1-İdarenin
a) Adresi : MENDERES CADDESI NO: 85 BELEDİYE SARAYI 35150 BUCA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324391010 - 2324520233
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@buca.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MİKTARI 1.100 ADET ÇÖP KONTEYNER SAKLAMA KABİNİ ALIM İŞİ OLUP TÜRÜ MAL ALIMIDIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ NO:455 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİNE MALZEMELERİN TESLİMİ YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 5 (BEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE İŞE BAŞLANACAK OLUP İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 60 (ALTMIŞ) TAKVİM GÜNÜNDE ÜRÜNLERİN TAMAMI TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Menderes Caddesi No:85 2. Kat Meclis Salonu
b) Tarihi ve saati : 03.08.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İSTEKLİLİLER İHALE KONUSU MALA İLİŞKİN OLARAK TEKLİF DOSYALARINDA TS EN ISO 3834-2 STANDARTLARI BELGESİNİ SUNACAKLARDIR.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
AŞAĞIDA YER ALAN KRİTERLERE İSTİNADEN NUMUNE DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK VE TUTANAK DOLDURULACAKTIR.
NUMUNE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
İŞİN ADI: “ÇÖP KONTEYNER SAKLAMA KABİNİ ALIMI” İŞİ
1)TÜM PROFİLLERİN 20*30 2 MM PROFİLDEN İMAL EDİLDİĞİNİN KONTROLÜ YAPILMASI.
2)SAKLAMA KABİNİNİN TÜM DEMİR İMALATLARININ BOYALI OLMASI KONTROLÜ YAPILMASI.
3)SAKLAMA KABİNİNİN ÇÖP ATMA KAPAĞININ1.5 MM GALVANİZ SACDAN İMAL EDİLDİĞİNİN KONTROLÜNÜN YAPILMASI VE KAPAĞIN İÇİNE DOĞRU AÇILIR ŞEKİLDE SALLAMALI KAPAK ÖZELLİĞİNDE OLDUĞUNUN KONTROLÜ.
4)SAKLAMA KABİNİNİN TABANINDA YERE DÜBELLEME İÇİN 4 ADET BAĞLANTI AYAĞI OLDUĞUNUN KONTROLÜNÜN YAPILMASI.
5)SAKLAMA KABİNİNİN TÜM DIŞ YÜZEYLERİNİN KAFES TEL DONATISININ 50*50 MM EBTLARINDA, TEL ÇAPININ 2 MM OLMASI KONTROLÜNÜN YAPILMASI VE ÜZERİNİN ÇİM KAPLAMA YAPILDIĞININ KONTROLÜ YAPILMASI.
6)SAKLAMA KABİNİNİN TÜM İMALATININ TEKNİK ŞARTNAMEDE VERİLEN TEKNİK RESİMDEKİ ÖLÇÜ VE TASARIMA UYGUN OLDUĞUNUN KONTROLÜ YAPILMASI. (EN*BOY*YÜKSEKLİK=850 MM x 1500 MM x1500 MM)
İHALEYE KATILACAK FİRMALAR, MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİNE 1 ADET SAKLAMA KABİNİ NUMUNESİ TESLİM EDECEKTİR. NUMUNE BELİRTİLEN NOKTAYA İHALE İLANI YAYIMLANDIKTAN 15 GÜN SONRA GETİRİLECEK VE İHALE TARİHİNDEN 3 İŞ GÜNÜ ÖNCESİNE KADAR TESLİM EDİLEBİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTLARI SAĞLAMAYAN KATILIMCILARIN NUMUNELERİ REDEDİLEREK TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. AYRICA BELİRTİLEN TARİHLER DIŞINDA GETİRİLEN NUMUNELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Menderes Caddesi No:85 Belediye Sarayı 3. kat Buca/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Buca Belediyesi Menderes Caddesi No:85 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3. Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR