ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp konteyneri alınacaktır

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154421
Şehir : İstanbul / Çatalca
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 24.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ÇATALCA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2020/158207
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
550 adet 770 lt Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri, 20 adet 120 lt Plastik Çöp Konteyneri, 200 adet Dört Ayaklı Dış Mekan Çöp Kovası ve 2 adet Şablon Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çatalca Belediyesi Meclis Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ, PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ, DÖRT AYAKLI DIŞ MEKAN ÇÖP KOVASI VE ŞABLON SATIN ALINACAKTIR


ÇATALCA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

770 lt Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri, 120 lt Plastik Çöp Konteyneri, Dört Ayaklı Dış Mekan Çöp Kovası ve Şablon Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/158207

1-İdarenin
a) Adresi : Ferhatpasa Ferhatpasa 1 34540 ÇATALCA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2127891042 - 2127891106
c) Elektronik Posta Adresi : temizlik@catalca.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 550 adet 770 lt Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri, 20 adet 120 lt Plastik Çöp Konteyneri, 200 adet Dört Ayaklı Dış Mekan Çöp Kovası ve 2 adet Şablon
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çatalca Belediyesi Sorumluluk Sahası
c) Teslim tarihi : Sipariş fax/elden/e-mail yoluyla yükleniciye bildirilmesinden itibaren 5(Beş) iş günü içerisinde idarenin Çatalca Belediyesi sorumluluk sahasına uygun gördüğü yere teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çatalca Belediyesi Meclis Salonu
b) Tarihi ve saati : 14.04.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler 1, 2, 3 ve 4 nolu kalemlerdeki ürünler ayrı ayrı en az 1'er adet numune vereceklerdir.
Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı yazılmalıdır.
Numuneler ihale sıra numarasına göre sıralanacaktır.
Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
Değerlendirme neticesinde teslim edilen numune üzerinde karar verilememesi halinde ihale komisyonunca tekrar numune istenilebilecektir.
İhale saatinde önce teslim edilen numune teslim tutanakları ihale teklif zarfı kapsamında sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş tek sözleşmeye dayalı her türlü çöp konteyneri satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çatalca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale ve Satın alma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR