İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp konteyneri alınacaktır

İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941926
Şehir : İzmir / Çiğli
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/42423
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çiğli İlçesi genelinde kullanılmak üzere 500 (beşyüz) adet 770 litrelik Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri ve 30 (otuz) adet 3000 litrelik Pedalsız Tambur Kapak Yerüstü Çöp Konteyneri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çiğli Belediyesi Şantiye Hizmet Tesisleri İdari Bina 1.Kat (8986/2 Sk. No:1 Harmandalı Uğur Mumcu Mahallesi)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇİĞLİ İLÇESİ GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE
500 (BEŞYÜZ) ADET 770 LİTRELİK SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ
ÇÖP KONTEYNERİ VE
30 (OTUZ) ADET 3000 LİTRELİK PEDALSIZ TAMBUR KAPAK YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI

ÇİĞLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Çiğli İlçesi genelinde kullanılmak üzere 500 (beşyüz) adet 770 litrelik Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri ve 30 (otuz) adet 3000 litrelik Pedalsız Tambur Kapak Yerüstü Çöp Konteyneri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/42423

1-İdarenin
a) Adresi : 8986/2 SK. NO:1 HARMANDALI UĞUR MUMCU MAHALLESİ ŞANTİYE HİZMET TESİSLERİ HARMANDALI ÇİĞLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323769980 - 232 329 40 39 Dahili : 2122 - 2224 - 2323769989
c) Elektronik Posta Adresi : temizlikisleri@cigli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çiğli İlçesi genelinde kullanılmak üzere 500 (beşyüz) adet 770 litrelik Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri ve 30 (otuz) adet 3000 litrelik Pedalsız Tambur Kapak Yerüstü Çöp Konteyneri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 8986/2 SK. NO:1 HARMANDALI UĞUR MUMCU MAHALLESİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ ŞANTİYE HİZMET TESİSLERİ HARMANDALI - ÇİĞLİ / İZMİR
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde alıma başlanılacak ve 60 gün içinde peyderpey alım tamamlanacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çiğli Belediyesi Şantiye Hizmet Tesisleri İdari Bina 1.Kat (8986/2 Sk. No:1 Harmandalı Uğur Mumcu Mahallesi)
b) Tarihi ve saati : 07.03.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Garanti süresi boyunca ihale konusu malın kullanım hatası dışında oluşan, üretimden kaynaklı deformasyonlarda (çürüme, korozyon, aşınma vb) malın değişiminden yüklenici firma sorumludur.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS EN lSO 1461 standardına uygun Sıcak Daldırma Galvanizleme Sistemi
TS EN Seyyar Çöp Kapları Standart Uygunluk Belgesi
TS EN Standardına Uygun Tekerlek Sistem
4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
4.3.3.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Sanayi Sicil Belgesi
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İmalat öncesi (sözleşme İmzalanmasına müteakip) teknik çizim ve detaylara uygun numune istenilmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Çöp konteyner yapım işi benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çiğli Belediyesi Şantiye Hizmet Tesisleri İdari Bina 1.Kat Temizlik İşleri Müdürlüğü (8986/2 Sk. No:1 Harmandalı Uğur Mumcu Mahallesi) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çiğli Belediyesi Şantiye Hizmet Tesisleri İdari Bina 1.Kat (8986/2 Sk. No:1 Harmandalı Uğur Mumcu Mahallesi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR