KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp konteyneri alımı yapılacaktır

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036577
Şehir : Antalya / Kaş
Yayınlandığı Gazeteler

KAŞ AYDIN HABER 09.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/382542
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
190 ADET 400 LT ' LİK ÇÖP KONTEYNERİ İLE 140 ADET 770 LT ' LİK ÇÖP KONTEYNERİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kaş Belediyesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ANDİFLİ MAHALLESİ HALK KONUTLARI SOKAK HALK ÇARŞISI BELEDİYE EK HİZMET BİNASI B BLOK NO : 15
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR


KAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


770 VE 400 LT SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÇÖP KONTEYNER alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/382542
1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO: 18 07580 KAŞ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2428361020 - 2428361030
c) Elektronik Posta Adresi : info@kas.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 190 ADET 400 LT ' LİK ÇÖP KONTEYNERİ İLE 140 ADET 770 LT ' LİK ÇÖP KONTEYNERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Konteynerlerin tamamı Andifli Mahallesi Hastane Caddesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi adresine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde konteynerlerin tamamı teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ANDİFLİ MAHALLESİ HALK KONUTLARI SOKAK HALK ÇARŞISI BELEDİYE EK HİZMET BİNASI B BLOK NO : 15
b) Tarihi ve saati : 27.08.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamenin 4 .Maddesi gereği 770 lT'lik ve 400 lt lik konteyner için;Tekerlekler TS EN 12532
Teknik Şartnamenin 7.1 Maddesi gereği Konteynır TSE EN 840-2 ve 840-3 Kalite belgeli olacaktır.
Teknik Şartnamenin 7.2 Maddesi gereği Konteynerin içi ve dışı (kapak dahil) komple en az 70 mikron ortalama kaplama kalınlığında “Sıcak Daldırma Galvanizleme” sistemi ile TS EN ISO 1461 Standardına uygun kaplanacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ANDİFLİ MAHALLESİ HALK KONUTLARI SOKAK HALK ÇARŞISI BELEDİYE EK HİZMET BİNASI B BLOK NO : 15 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR