GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp konteyner sistemi satın alınacaktır

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00865670
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 21.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/459772
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20 Adet 2200 lt. Kapasiteli Jacklı Yer Altı Çöp Konteyner Sistemi (2 li) ve 50 Adet 1100 lt.lik Yer Üstü Çöp Konteyneri Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gürsu Belediyesi Ana Hizmet Binası Toplantı Salonu Zafer Mh. Beşevler Cd. No:5 Gürsu/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YER ALTI VE YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNER SİSTEMİ

GÜRSU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yer Altı ve Yer Üstü Çöp Konteyner Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/459772
1-İdarenin
a) Adresi : Zafer Mh.Beşevler Cd. N: 5 16580 GÜRSU/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2243715000 - 2243715014
c) Elektronik Posta Adresi : seldacanlioglu@gursu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 Adet 2200 lt. Kapasiteli Jacklı Yer Altı Çöp Konteyner Sistemi (2 li) ve 50 Adet 1100 lt.lik Yer Üstü Çöp Konteyneri Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiye alanıdır. Yer altı konteyner sistemleri idarenin göstereceği adreslerde montaj gerçekleştirilecektir.
c) Teslim tarihi : - Montaj işlemi yüklenici tarafından yapılacak olup, Gürsu Belediyesi sadece kazı ve peyzaj düzenleme çalışması yapacak diğer tüm imalat ve montajları yüklenici yapacaktır. -Yüklenici, montaj aşamasında en az 1 personel görevlendirecektir. Bu personelin kullanacağı her türlü araç gereç ve güvenlik önlemleri yükleniciye aittir. İdare kazı yaptıktan sonra yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda ön görülen tüm önlemleri almak zorundadır. -Yüklenici iş bu teknik şartname doğrultusunda yapacağı tüm işlerde; çalıştıracağı işçilerin ücret, sigorta primi, vergi, kıdem tazminatı, tasarrufu teşvik gibi diğer sosyal hakları ile araçların tüm masrafları sözleşme harç ve giderleri, vergi ve resimler, çalışırken meydana gelebilecek kaza ve hasarlar üçüncü şahıslara verilecek zararların bütün mali, hukuki ve cezai sorumluluğunu kabul etmiş sayılır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gürsu Belediyesi Ana Hizmet Binası Toplantı Salonu Zafer Mh. Beşevler Cd. No:5 Gürsu/BURSA
b) Tarihi ve saati : 17.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Sistem en az 2 (iki)yıl garanti ile 5(beş)yıllık yedek parça garanti belgesini sözleşme aşamasında verecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamenin 2.14 , 2.16 , 2.19 , 2.20 , 2.21 , 2.23 , 2.24 , 2.26 ve Teknik Şartnamenin Teknik Özellikler Kısmında belirtilen satandart belgeler sözleşme aşamasında istenecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İstekliler, teklifleri ile birlikte kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgelerini sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gürsu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zafer Mh.Beşevler Cd.N:5 Gürsu / BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gürsu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zafer Mh. Beşevler Cd. No:5 Gürsu/BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR