AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk parkları oyun grupları satın alınacaktır

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049868
Şehir : Trabzon / Akçaabat
Yayınlandığı Gazeteler

AKÇAABAT YENİ HABER 17.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Fen İşleri Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2019/432886
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17 KALEM OYUN GRUBU TEMİNİ VE MONTAJI, 6 KALEM AÇIKALAN SPOR ALETİTEMİNİ VE MONTAJI, 2500M² KARO KAUÇUK TEMİNİ VE YAPILMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AKÇAABAT BELEDİYESİ HASAN SAKA TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇOCUK PARKLARI OYUN GRUPLARI SATIN ALINACAKTIR
AKÇAABAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


ÇOCUK PARKLARI OYUN GRUPLARI ALINMASI VE MONTAJI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/432886
1-İdarenin
a) Adresi : DÜRBİNAR MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:33 61300 AKÇAABAT/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4622271315 - 4622271308
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@akcaabat.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 17 KALEM OYUN GRUBU TEMİNİ VE MONTAJI, 6 KALEM AÇIKALAN SPOR ALETİTEMİNİ VE MONTAJI, 2500M² KARO KAUÇUK TEMİNİ VE YAPILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÜRÜNLERİN TAMAMI, AKÇAABAT BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE, İDARECE GÖSTERİLECEK PARKLARA KURULACAKTIR
c) Teslim tarihi : YÜKLENİCİ ÜRÜNLERİ 60 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AKÇAABAT BELEDİYESİ HASAN SAKA TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 08.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
A) ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ
B) ADAY VEYA İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU
C) ADAY VEYA İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADINA DÜZENLENEN İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
Ç) ADAY VEYA İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADINA DÜZENLENMİŞ, TEKLİF ETTİĞİ MALA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGELERİNDEN BİRİNİ
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
İSTEKLİLER, TSE'DEN VEYA TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE OLMUŞ AŞAĞIDA SAYILAN BELGELERİ TEKLİFLERİN EKİNDE VERECEKLERDİR.
* TS EN 1176-1, TS EN 1176-2, TS EN 1176-3, TS EN 1176-5, TS EN 1176-6 BELGELERİNİ,
* TS EN 16630 BELGESİNİ,
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İSTEKLİLER TEKNİK ŞARTNAMENİN 13. MADDESİNDE İSTENEN ÜRÜNÜN NUMUNESİNİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE TESLİM EDECEKTİR. ÜRÜNÜN ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK TESLİM ETTİKLERİNE DAİR BELGEYİ TEKLİF ZARFI İÇİNDE VERECEKLERDİR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.ÇOCUK OYUN GRUPLARI,AÇIK HAVA SPOR ALETLERİ ALIMI VE MONTAJI İŞİ benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE AKÇAABAT BELEDİYESİ HASAN SAKA TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR