SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk oyun grupları satın alınacaktır

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167736
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

BBN HABER 29.05.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Selçuklu Belediyesi
İhale Kayıt No
:
2020/259246
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21 takım çocuk oyun grubu temini, nakli ve montajı... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Selçuklu Belediyesi sınırları içerisinde idarenin belirleyeceği mahalle parkları...
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu - Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No:19 Selçuklu / Konya (E-tekliflerin açılacağı)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SELÇUKLU BELEDİYESİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUK OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR

Çocuk Oyun Grubu Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/259246
1- İdarenin
a) Adı : SELÇUKLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Şeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr Halil Ürün Cadddesi No: 19 42070 SELÇUKLU / KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3322243600 - 3322243699
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı : Çocuk Oyun Grubu Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 21 takım çocuk oyun grubu temini, nakli ve montajı... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Selçuklu Belediyesi sınırları içerisinde idarenin belirleyeceği mahalle parkları
ç) Süresi/teslim tarihi : İş, 120 takvim günü içerisinde idarece verilecek teslim programı ile tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.06.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu - Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 Selçuklu / KONYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler Üretici Ürün Sorumluluk Sigortası (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına en az 3.000.000,00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi) belgesini teklifleri kapsamında sunacaklardır.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TS EN 1176-1 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri - bölüm 1: Genel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri
TS EN 1176-2 Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
TS EN 1176-3 Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları..
TS EN 1176-5 Atlıkarıncalar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları
TS EN1176-6 Sallanma Elemanları için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
TS EN 71-2+A1:2014-04 Oyuncak Güvenliği – Bölüm 2: Alevlene bilirlik Deneyi Olumlu Test Raporları
TS EN 71-3:2013+A1:2014:2014-12 Oyuncak güvenliği – Bölüm 3: Belirli Elementlerin Göçü
TS EN 71-PART 3:2013+A1:2014 (TOKSİK AĞIR METALLER) Deneyi Olumlu Test Raporları
Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TSE EN ISO 9227 ve TSE EN ISO 12944-6 standartları gereğince açık hava şartlarında korozyona karşı dayanıklı olduğunu gösteren 1440 saatlik olumlu test raporu ve TSE EN ISO 12944-6 standardı gereğince neme dayanıklı olduğunu gösteren 720 saatlik TS EN ISO 6270-1 olumlu test raporu ihale dosyasında idareye sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Polietilen ürünlerin ISO 105 B02:1994 standartları gereğince renk solmasına karşı dirençli olduğunu gösteren olumlu test raporu ihale dosyasında idareye sunulacaktır.( Kırmızı, Mor, Yeşil, Sarı, Turuncu, Turkuaz ve Mavi için). Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. Işık haslığı değeri minimum 7 olmalıdır.
Polietilen ürünler için Fitalat test raporu.(Polietilen madde içeriğinde çocuk sağlığına zararlı Fitalat maddelerini içermediğini gösteren olumlu test raporu ihale dosyasında idareye sunulacaktır. (yumuşak kırmızı, kırmızı, beyaz, sarı, yeşil, açık yeşil, mavi, turkuaz, kahverengi, mor, fuşya, bej) Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Metal üzeri kahverengi plastisol kaplama içeriğinde AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH testi sonucunu gösteren olumlu Türkçe test raporu ihale dosyasında idareye sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Oyun gruplarında kullanılan 6 mm kalibre galvanizli zincirlerin TS EN ISO 6892-1:2016 standardı gereğince çekme dayanımı değeri min. 1091 N/mm² olacaktır. Rapor Türk Akreditasyon kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. İhale dosyasında idareye sunulacaktır.
Polyamid kelepçeler için “TS EN 71-3: 2013+A1:2014-12” standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Polyamid kelepçeler için Fitalat test raporu.(Polyamid madde içeriğinde çocuk sağlığına zararlı Fitalat maddelerini içermediğini gösteren olumlu test raporu ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Polikarbonat şeffaf tüp kaydırak ürünlerin TS EN 71-2+A1:2014 Standartları gereğince Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu ihale dosyasında sunulacaktır.
Polikarbonat şeffaf tüp kaydırak ürünlerin TS EN 71-3: 2013+A1:2014 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır.
İp malzemelerin AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH testi sonucunu gösteren olumlu Türkçe test raporu İhale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
UHDPE ürünlerin AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH testi sonucunu gösteren olumlu Türkçe test raporu İhale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Oyun gruplarında kullanılan 6 mm kalibre galvanizli zincirlerin TS EN ISO 68921:2016 standardı gereğince çekme dayanımı değeri min. 1091 N/mm² olacaktır. Türkçe test raporu İhale dosyasında sunulacaktır Rapor Türk Akreditasyon kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Salıncağın 114’lük boruya bağlanan kelepçesinde bulunan ve Sfero Dökümden imal edilen mafsalın TS EN ISO 6892-1 Standardı gereğince çekme dayanımı değeri min. Çekme Kuvveti( Fm) (kN) : 60 olacaktır. Türkçe test raporu İhale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü oyun grubu alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR