ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk oyun grubu ve dış mekan spor aletleri satın alınacaktır

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038184
Şehir : Sakarya / Adapazarı
Yayınlandığı Gazeteler

ADAPOSTASI 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ADAPAZARI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/383173
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
38 kalem Çocuk Oyun Elemanı,Spor Aletleri ve Yedek Parça Alımı İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale ve toplantı Salonu Dağdibi Mahallesi Enka Okulları Cad. No:9 Adapazarı / SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇOCUK OYUN GRUBU VE DIŞ MEKAN SPOR ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR
ADAPAZARI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


MUHTELİF ALANLARA ÇOCUK OYUN GRUBU VE DIŞ MEKAN SPOR ALETLERİ KURULMASI İLE YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/383173

1-İdarenin

a) Adresi

:

DAĞDİBİ MAHALLESİ ENKA OKULLARI CD. 9 MERKEZ ADAPAZARI/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2643233754 - 2643233140

c) Elektronik Posta Adresi

:

parkbahceler@adapazari.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

38 kalem Çocuk Oyun Elemanı,Spor Aletleri ve Yedek Parça Alımı İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde idarenin göstereceği alanlara kurulacak ve idarenin Dağdibi Mevkiinde bulunan deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İhale konusu malzemeler işe başlama tarihinden itibaren en geç 90 (doksan) gün içerisinde teslim ve kurulumları yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale ve toplantı Salonu Dağdibi Mahallesi Enka Okulları Cad. No:9 Adapazarı / SAKARYA

b) Tarihi ve saati

:

03.09.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

1 - TS EN 1176-1 (Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
2 - TS EN 1176-2 Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
3 - TS EN 1176-3 Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
4 - TS EN 1176-6 Sallanma Elemanları için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
5 - TS 12427 ile Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için (Hizmet yeterlik belgesi)
6 - TS EN 16630 Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanlar için (Güvenlik gereklilikleri ve test metodları)
Bu belgeler teklif mektubunda sunulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli tedarik edilecek malların numunelerini; ihale tarihinden 1(bir) gün önce mesai bitimine kadar idarenin göstereceği alana geçici olarak montajlarını yapacaktır. Numune ürün ihale sonrası değerlendirilecektir. Numune getirmeyen, idareden aldığı numune teslim tutanağını teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Komisyonumuz tarafından ihale sonrasında, istekliler tarafından getirilen numuneler teknik şartnameye göre incelenecek olup, uygun olmayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleden önce kurulan numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen oyun gruplarında farklılık olduğu taktirde, sözleşme tek taraflı fesih edilerek, teminat gelir kaydedilecektir.
Numune talep edilen ürünler;
Bir Kuleli İki Kaydıraklı Oyun Grubu_1 Adet
Anne Bebek Salıncak Oturağı_1 Adet
Salıncak – Korkuluk Takımı_ 1 adet

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her türlü Çocuk Oyun Donatı Elemanları, Oyun grupları ve Dış Mekan Spor Aletleri temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimi Dağdibi Mahallesi Enka Okulları Cad. No:9 Adapazarı / SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR