SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk oyun grubu, kent mobilyaları ve park malzemesi satın alınacaktır

SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156665
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KÖSEDAĞ KELKİT VADİSİNİN SESİ 27.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/68346
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 Tk Çocuk Oyun Gurubu, 4 Tk İkili Salıncak, 3 Tk Onlu Standart Fitness, 3 Tk Kombine Dış Mekan Spor Aleti (workout), 3 Tk Üçlü Basket Potası, 18 Ad Çöp Kutusu, 4 Ad Düz Döküm Bank Çam (Emprenyeli), 7 Ad Ahşap Çatılı Piknik Masası, 2 Ad Tahterevalli Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
CAMİORTA MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO:1 BELEDİYE HİZMET BİNASI 4. KAT ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇOCUK OYUN GRUBU, KENT MOBİLYALARI VE PARK MALZEMESİ

SUŞEHRİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


ÇOCUK OYUN GRUBU, KENT MOBİLYALARI VE PARK MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
İhale Kayıt Numarası : 2020/68346
a) Adresi : CAMİORTA MAH. SİVAS CAD. NO:1 BELEDİYE HİZMET BİNASI 3. KAT SUŞEHRİ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3463114460 - 3463114006
c) Elektronik Posta Adresi : baskan@susehri.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Tk Çocuk Oyun Gurubu, 4 Tk İkili Salıncak, 3 Tk Onlu Standart Fitness, 3 Tk Kombine Dış Mekan Spor Aleti (workout), 3 Tk Üçlü Basket Potası, 18 Ad Çöp Kutusu, 4 Ad Düz Döküm Bank Çam (Emprenyeli), 7 Ad Ahşap Çatılı Piknik Masası, 2 Ad Tahterevalli
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
c) Teslim tarihi : Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen malzemelerin tamamı idaremizin ambarına 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Montajı yapılacak sahanın zemini idarece montaja hazır hale getirilecektir. Zeminin montaja hazır hale getirildiği yüklenicinin tebliğ edilecektir. Gerekli tebligat ve talimatlar yükleniciye bildirilmesine müteakiben yüklenici 31.12.2020 tarihine kadar montajı tamamlayarak teslim edecektir. Ürünlerin montajı esnasında gereken güvenlik ve emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : CAMİORTA MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO:1 BELEDİYE HİZMET BİNASI 4. KAT ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 20.04.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı ise aşağıda sayılan a,b,c,ç belgelerinden birini veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden biri ile birlikte aşağıda sayılan a, b,c,ç belgelerinden birini sunması yeterlidir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
İstekli yetkili satıcı ise; yetkili satıcılık belgesi ile birlikte imalatçısına ait yukarıda sayılan 4 belgeden birini ihale dosyası içerisinde sunmak zorundadır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
1- TS EN 1176-1, 2- TS EN 1176-2 + AC, 3- TS EN 1176-3, 4- TS EN 1176-6 + AC, 5- TS 12427, 6- TS EN 16630, 7- TS 13735
8- TS 7941, 9- TS 4687
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CAMİORTA MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO:1 BELEDİYE HİZMET BİNASI 4. KAT ENCÜMEN TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR