BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk oyun grubu alınacaktır

BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00829461
Şehir : Kayseri / Bünyan
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ KENTVİZYON HABER 28.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/321608
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TIRMANMALI OYUN GRUBU - 2 , ARI KOVANI OYUN GRUBU,ROBOT SALINCAK, KOMPOZİT KAPLAMALI BÜYÜK OYUN GRUBU, İKİLİ SALINCAK,DÖRTLÜ TAHTEREVALLİ, AT FİGÜRLÜ ZIP ZIP , KAMYONET FİGÜRLÜ ZIP ZIP, ÜÇLÜ ZIP ZIP, FİGÜRLÜ DÖNER PLATFORM,KARO KAUÇUK Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.07.2018 10:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇOCUK OYUN GRUBU VE PARK AKSESUARLARI SATIN ALINACAKTIR
BÜNYAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK OYUN GRUBU VE PARK AKSESUARLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/321608
1-İdarenin
a) Adresi : Bayramlı Mahallesi Şehit Dursun Ergen Caddesi 4 38600 BÜNYAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3527121040 - 3527121947
c) Elektronik Posta Adresi : parkbahce@bunyan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : TIRMANMALI OYUN GRUBU - 2 , ARI KOVANI OYUN GRUBU,ROBOT SALINCAK, KOMPOZİT KAPLAMALI BÜYÜK OYUN GRUBU, İKİLİ SALINCAK,DÖRTLÜ TAHTEREVALLİ, AT FİGÜRLÜ ZIP ZIP , KAMYONET FİGÜRLÜ ZIP ZIP, ÜÇLÜ ZIP ZIP, FİGÜRLÜ DÖNER PLATFORM,KARO KAUÇUK
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BÜNYAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. İDARENİN GÖSTERDİĞİ YERLERE 30 GÜN İÇERİSİNDE MONTAJ EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : 15 gün içerisinde teslim edilecektir. 30 gün içerisinde idarenin gösterdiği yerlere montaj edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ŞEHİT DURSUN ERGEN CADDESİ NO:4 BÜNYAN
b) Tarihi ve saati : 20.07.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS EN 1176-2, TS EN 1176-5, TS EN 1176-6 , TS EN 1176-11, TS 12427
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağladığına dair, teknik doküman, çizim, katalog vb evrakları teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
ÇOCUK OYUN GRUBU İMALAT VE SATIŞ İŞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BÜNYAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BÜNYAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR