ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk oyun elemanları temini ve montajı alınacaktır

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01182293
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİGÜN 30.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/330459
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 Adet Çocuk Oyun Grubu 6 Adet Salıncak 4 Adet Ayakta 2'li Zıpzıp 10 Adet Dönence Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
cumhuriyet mahallesi kolağası sokak no:3 Belediye meclis salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇOCUK OYUN ELEMANLARI TEMİNİ VE MONTAJI

ADAPAZARI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


ÇOCUK OYUN ELEMANLARI TEMİNİ VE MONTAJI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/330459

1-İdarenin
a) Adresi : DAĞDİBİ MAHALLESİ ENKA OKULLARI CD. 9 MERKEZ ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2643233754 - 2643233140
c) Elektronik Posta Adresi : parkbahceler@adapazari.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Adet Çocuk Oyun Grubu 6 Adet Salıncak 4 Adet Ayakta 2'li Zıpzıp 10 Adet Dönence
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdarenin göstereceği park alanlarına yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri : İhale konusu malzemeler işe başlama tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içerisinde idarenin göstereceği alanlara montajları yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : cumhuriyet mahallesi kolağası sokak no:3 Belediye meclis salonu
b) Tarihi ve saati : 21.07.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
TS 12427 ile Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için (Hizmet yeterlik belgesi)
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
1 - TS EN 1176-1 (Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
2 - TS EN 1176-2 Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
3 - TS EN 1176-3 Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
4 - TS EN 1176-6 Sallanma Elemanları için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
5 - TS 12427 ile Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için (Hizmet yeterlik belgesi)
Bu belgeler teklif mektubunda sunulacaktır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE TESLİMİ
İstekli tedarik edilecek malların numunelerini; ihale tarihine kadar idarenin göstereceği alana teslim edilecektir. Numune ürünler kapalı oturumda değerlendirilecektir. Komisyonumuz tarafından ihale sonrasında, istekliler tarafından getirilen numuneler teknik şartnameye göre incelenecek olup, uygun olmayan numunelerin ait olduğu teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleden önce teslim edlen numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen oyun elemanlarında farklılık olması durumunda sözleşmede belirtilen hususlara göre işlem yapılacaktır.
Numune talep edilen ürünler;
100 cm’lik POLİETİLEN PARÇALI KAYDIRAK_ 1 Adet
Ayakta ikili zıpzıp_1 Adet

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Çocuk Oyun Donatı Elemanları, Oyun grupları temini işleri birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet mahallesi kolağası sokak no:3 Adapazarı Sakarya Strateji ve Geliştirme müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR