DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuk KVC tıbbi malzemesi satın alınacaktır

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/123892
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
44 Kalem Çocuk ( KVC ) Tıbbi Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Cad. Akar Petrol karşısı Öntaş Plaza Kat:1-2 (Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı) BAĞLAR/DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SBÜ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN DOĞUM EK POLİKLİNİKLERİ

İHTİYACI 44 KALEM ÇOCUK KVC TIBBİ MALZEME ALIMI İŞİ

Müdürlüğümüze Bağlı SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Ek Poliklinikleri İhtiyacı 44 Kalem Çocuk KVC Tıbbi Malzeme Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/123892

1-İdarenin
a) Adresi : Dr.Şeref İnalöz Cad. İl Sağlık Müdürlüğü YENİŞEHİR/DiYARBAKIR 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122286994 - 4122293532
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 44 Kalem Çocuk ( KVC ) Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Poliklinikleri
c) Teslim tarihi : 1) Tıbbi Sarf Malzemeler İçin kurum tarafından sipariş verilmesini müteakip 30 gün içerisinde malzemeler teslim edilecektir. 2) Cerrahi Aletler için kurum tarafından sipariş verilmesini müteakip 60 gün içerisinde malzemeler teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Cad. Akar Petrol karşısı Öntaş Plaza Kat:1-2 (Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı) BAĞLAR/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 25.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır. Söz konusu belgeyi sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İsteklilerin teklif ettikleri ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmak zorundadır. İstekliler teklif ettikleri ürüne ait UBB kodunu teklif mektubuna yazacaklardır.
b) Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle UBB/ÜTS'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLI" olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstekliler malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını ilgili İnternet sitesinden alınmış belge ile belgeleyeceklerdir. Belge, ihale dosyasında içerisinde ilgili ürüne ait birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarası yazılarak sunulacaktır.
c) İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait UBB kodu alımı yapılacak ürüne ait Sut alan koduyla uyuşmalıdır. İstekliler bu durumu MEDULA sisteminden alacakları belge ile belgelendirecek ve belgeyi ihale dosyası içerisinde ilgili ürüne ait birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarası yazılarak sunacaktır. Söz konusu belgeyi sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Yukarıda sayılan maddeler kapsamında olmayan ürünler için üretici veya ithalatçı firmadan alınmış ürünün "KAPSAM DIŞI " olduğuna dair belge teklif dosyası içerisinde sunulacaktır.
e) İstekliler teklif vermiş oldukları ürünlerin yetkili bayisi/satıcısı olduğunu gösteren belge/belgeleri ihale dosyası içerisinde sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teklif edilecek bütün ürünler için en az 1 (bir) adet numune verilecektir. Numune verilmeyen kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
b) Numuneleri ihale saatinden önce komisyona teslim edilmesi gerekmektedir. İhale saatinden sonra getirilen numuneler teslim alınmayacaktır.
c) Numune değerlendirme esnasında gerekli görülen kalemler için ek numune istenebilecektir. Talep yazısı istekliye tebliğ edildikten sonra numuneler 3 (üç) iş günü içinde komisyonuna teslim edilecektir. Süresi içinde getirilmeyen numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
d) Teklif kapsamında 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 ve 41.kalemler için Katalog ve Teknik Şartnameye cevap sunulacaktır. Katalog ve Teknik Şartnameye cevaplar Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen şekilde hazırlanacaktır. (Bu ürünler için ayrıca numune de sunulacaktır.)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) Satınalma Birimi- Diyarbakır T.C Halk Bankası Merkez Şubesindeki TR89 0001 2009 3260 0005 0003 29 IBAN NOLU HESABA VEYA EKAP. Ancak; isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için EKAP'a kayıtlı olmaları gerekmektedir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Cad. Akar Petrol karşısı Öntaş Plaza Kat:1-2 (Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı) BAĞLAR/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
a) İhalede sunulan numuneler ihalenin bir paçası olup numune değerlendirme esnasında kullanılmaktadır. Değerlendirilen numunelerin firmalara iadesi idarenin takdirindedir. Numune sayısı teknik şartnamede her kalem için farklı sayıda olsa bile idari şartnamemizde belirtilen miktarlarda sunulması yeterli olacaktır. b) İhale dosyası içerisinde sunulan Yerli Malı belgelerinin ait olduğu ürüne ait birim fiyat teklif cetvelinde yazılı sıra numarasının Yerli Malı Belgesinin üzerine yazılması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR