AKÇAKİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk giyimi malzemeleri alınacaktır

AKÇAKİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910476
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ELAZIĞ HAKİMİYET 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/632667
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ekli Şartnameye Uygun 7 Kalem Çocuk Giyim Mal ve Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akçakiraz Belediyesi Yeşilyurt Mah. Altınçevre Cad. No: 2 Akçakiraz Beldesi-MERKEZ/ELAZIĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

AKÇAKİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk Giyimi, Mal Ve Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/632667
1-İdarenin
a) Adresi : Yeşilyurt Mah. Altınçevre Cad. No:2 Akçakiraz Beldesi ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242752121 - 4242752005
c) Elektronik Posta Adresi : akcakirazbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekli Şartnameye Uygun 7 Kalem Çocuk Giyim Mal ve Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstenilen çocuk giyim malzemelerinin tamamı Belediyemizin belirleyeceği depoya yapılacaktır.Malzemelerin muayene ve kabul aşamasında teknik şartnamede belirtilen özelliklerde olup, olmadığının kontrolü yapıldıktan ve idare onayı alındıktan sonra teknik şartnamede belirtilen şartlarda teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanması ve iş yeri teslimini takiben 3 takvim günü içerisinde işe başlanacaktır. İşin süresi 10 gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akçakiraz Belediyesi Yeşilyurt Mah. Altınçevre Cad. No: 2 Akçakiraz Beldesi-MERKEZ/ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Aday veya İstekliler teklif konusu mallara ilişkin olarak Teknik Şartnamede yazılı her kalem maldan 1' er paket numuneyi Ambalajı içerisinde, her ambalaj üzerinde Aday veya İsteklinin kaşesi basılı olarak İhale tarih ve saatinden önce teslim - tesellüm tutanağı düzenlenmesi suretiyle idareye teslim edecektir. Numunelerin kontrol ve değerlendirmesi ihale sürecinde ihale komisyonunca yapılacaktır. İdare lüzum görmesi durumunda numuneleri ilgili test kuruluşları ve laboratuvarlarda teste tabi tutabilir. Bu süreçte yapılacak tüm masraflar Aday / İstekli tarafından karşılanacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Giyim Malzemesi Satışı Yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akçakiraz Belediyesi Encümen Toplantı Odası Yeşilyurt Mah.Altın Çevre Cad.No:2 Akçakiraz/ELAZIĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçakiraz Belediyesi İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR