MUĞLA MİLAS BODRUM HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) satın alınacaktır

MUĞLA MİLAS BODRUM HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01166846
Şehir : Muğla / Milas
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNDER 22.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/252530
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2021 Yılı İçin 75.000 Standart Metreküp CNG Alımı 2022 Yılı İçin 75.000 Standart Metreküp CNG Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü İç Hatlar Terminali Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) MUĞLA MİLAS BODRUM HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/252530
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) MUĞLA MİLAS BODRUM HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : DHMİ Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü Ekinanbarı Mah. Havaalanı Sok. No: 3 48200 MİLAS/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2525230101 - 2525230206
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2021 Yılı İçin 75.000 Standart Metreküp CNG Alımı 2022 Yılı İçin 75.000 Standart Metreküp CNG Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DHMİ Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü Milas Muğla
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi 730 gündür. Yüklenici idarenin yazılı talimatında belirtilen miktarlarda CNG ikmalini yapacaktır. Bu iş için teslim süresi CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) için 24 saattir. Gaz nakli 7 gün 24 saat yapılabilir.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.06.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DHMİ Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü İç Hatlar Terminali Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Yüklenici Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş olan “CNG İletim ve Dağıtım” lisansına sahip olmalıdır. Gazın sıkıştırılması yüklenici tarafından yapıyorsa yüklenici EPDK “CNG Satış Lisansı” na sahip olmalıdır. Gazın sıkıştırılması yüklenici tarafından yapılmıyorsa; sıkıştırılmış gazı temin edeceği firmanın “CNG Satış Lisansı” na sahip olması gerekmektedir. Yüklenici “K” belgesine sahip olmalıdır. Bahsi geçen lisanslar ve belgeler Elektronik İhale Yönetmeliği esaslarına uygun olarak ibraz edilecektir. Yüklenici gazın sıkıştırmasını kendi yapmıyorsa gazı sıkıştıran firma ile ihale süresini kapsayacak şekilde yapacağı sözleşmeyi de Elektronik İhale Yönetmeliği esaslarına uygun olarak idareye sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Swap ve/veya manifolt şeklindeki tüpler uluslar arası standartlarda Pi sertifikalı olacaktır. Sertifikanın bir örneği Elektronik İhale Yönetmeliği esaslarına uygun olarak idareye sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR