ESKİŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A. Ş

CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) satın alınacaktır

ESKİŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A. Ş

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889222
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
ESGİHL - 01
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15.000 Standart metreküp (Sm3) İlan metnine www.esgaz.com.tr adresinden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ESGAZ Eskişehir Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.ŞToplantı Odası  (Kat:2)Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi NO.131 ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) SATIN ALMA

İHALE İLANI


CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) alımı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/06/2017 tarihli ve 7110-7 sayılı Kurul Kararı ile 19/10/2017 tarihli ve 7364 sayılı (08/06/2017 tarihli ve 7110-7 sayılı Kurul Kararı’ nın 6. Maddesinde değişiklik yapılması hakkında) Kurul Kararı hükümleri çerçevesinde kapalı zarf ile teklif verme ve açık eksiltme usulüne göre ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : ESGİHL - 01

1-İdarenin
a) Adresi : ESGAZ Eskişehir Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş
Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi NO.131 ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 0(222)330 00 00 - 0(222)320 48 58
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@esgaz.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.esgaz.com.tr

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 Standart metreküp (Sm3)
İlan metnine www.esgaz.com.tr adresinden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ESGAZ Doğal Gaz Şantiyesi
Yenice Mahallesi Eskişehir Caddesi No:150
Sivrihisar / ESKİŞEHİR
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra İdarenin göstereceği yer ve miktarlarda 31/03/2019 tarihine kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ESGAZ Eskişehir Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş
Toplantı Odası (Kat:2)
Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi NO.131 ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 21/11/2018 - 14:00

4. İhaleye İlişkin Hükümler:
4.1. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
4.2. İdare, gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin her aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme, ya da ihaleyi tamamen iptal etme yetkisine sahiptir. İdarenin, ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, başvuru sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez.
4.3. Başvuru sahipleri teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve bununla ilgili bir tazminatı talep edemez. Başvuru sahiplerinin, İdareye ibraz ettikleri belgeler iade edilmez.
4.4. Teklif sahiplerinin, ihale kapsamında belirtilen faaliyetlere etki edebilecek bütün unsurlar hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilir.
4.5. Teklifler, ihale kapsamının tamamı için verilir. İhale kapsamının bir kısmı için verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
4.6. Teklif sahibi, teklifi ile birlikte, ihale dosyası ve eklerin her sayfasını tetkik ettiğini ve ihale dosyasının gereklerini ve hükümlerini dikkate alarak, teklifini buna göre hazırladığını, Ek-1’deki Beyan Formunu doldurup imzalayarak kabul ve beyan eder.
4.7. İhale için teklif verecek şirketler,21/11/2018 tarihi 10:00’ a kadar, ihale dosyasında yer alan hususlar hakkında varsa, sorularını İdare adresine yazılı olarak gönderir. Bu tarihten sonra gelen veya yazılı olarak gönderilmeyen sorulara cevap verilmez.
4.8. İhale ile belirlenen “CNG Birim Alım Fiyatı” sözleşme yürürlük tarihinden başlamak üzere 31/01/2019 tarihine kadar, ÖTV ve BOTAŞ’ ın “Kademe 2: Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin” tarifesi veya eşdeğeri değiştiğinde aynı tarihte ve miktarda değişecektir.
4.9. Teklif sahibince esas alınan öngörülerin gerçekleşmemesi ya da kısmen gerçekleşmesi, teklif sahibine hiçbir ilave hak sağlamaz veya sorumluluğunu azaltmaz.
4.10. İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
5. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen belgeler:
5.1. Teklif dosyasını oluşturan belgeler iki ayrı zarfın içinde verilecek ve asılları sunulacaktır.
Zarf 1:

1. Şirketi temsile, ilzama, ihalede açık eksiltme yapmaya, bu ihale ile ilgili her türlü beyan, taahhüt ve teklif vermeye ve bunlar ile ilgili belgeleri imzalamaya yetkili kişilerin, teklif tarihinden önceki bir ay içerisinde alınmış ve bu kapsama göre düzenlenmiş noterden onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri orijinalleri. (Şirketi temsile yetkili kişilerin birden fazla olması halinde bunlardan sadece biri ayrıca şirketi temsilen açık eksiltme yapmaya yetkili kılınacaktır)
2. Boşlukları, şirketi temsile ve ilzama yetkili kişilerce el yazısı ile doldurularak imzalanmış ve kaşelenmiş Beyan formu (Ek-1),
3. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu' ndan alınmış lisans belgesinin noter tasdikli sureti,
4. İdare tarafından yapılacak ihale sonucunda tespit edilecek bedel itiraz etmeyeceğine dair şirketi temsile ve ilzama yetkili kişilerce imzalanıp, kaşelenmiş Ek-2’de verilen taahhütnamenin aslı,
5. Şirkete ait tebligat adresi, faks, telefon numaraları ve elektronik posta adresini içerir belge,
6. İhale dokumanı satın alma makbuzu.

Zarf 2:

  1. Bedel boşlukları, şirketi temsile ve ilzama yetkili kişiler tarafından hem rakam hem de el yazısı ile doldurularak, imzalanıp kaşelenmiş, CNG Birim Alım Fiyatı teklifi. (Ek-3)

5.2. Teklif dosyası, kapalı ve kaşeli dosya içinde teslim edilir ve dosyanın üstünde “ESGAZ Eskişehir Doğal Gaz A.Ş. CNG Alım İhalesine Ait Tekliftir” ibaresi ile teklif sahibi şirketin adı ve ticaret unvanı bulunur. Dosyanın içinde, kapalı ve üstü kaşelenmiş zarflar bulunur.
5.3. Her firma yalnızca bir teklif verebilir.
6. Tekliflerin Teslimi ve Açılması:
6.1. Teklifler, en geç 21/11/2018 tarihinde saat 10:00’e kadar İdarenin adresine teslim edilir. Teklif verme saatine kadar İdareye teslim edilen ya da teslim etmek üzere hazır bulunan şirketlerin teklifleri değerlendirmeye alınır. Teklif verme saatinden sonra gelen teklifler, değerlendirmeye alınmaz. Tekliflerde teslimden sonra hiçbir değişiklik yapılamaz ve değişiklik talep edilemez.
6.2. Teklifler, teklif sahibini temsile yetkili ve beraberlerinde şirket kaşesini bulunduran kişiler huzurunda ihale komisyonu tarafından açılır. Teklif açılışına, her teklif sahibi adına en fazla iki kişi katılabilir.
7. İhale Dokümanının Satın Alınması:
7.1. İhale dokümanı, 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı İdare adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7.2. İhale teknik şartnamesine ekteki link’den ulaşabilsiniz.
http://www.esgaz.com.tr/userfiles/ihale/sivrihisarcng.pdf

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR