HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Cng (sıkılaştırılmış doğalgaz) veya Lng (sıvılaştırılmış doğalgaz) satın alınacaktır

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01018889
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

ANTAKYA TOPLUMCU HALK 01.07.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/287421
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
600.000 sm3 ( standart metreküp) Asfalt Şantiyesinde Kullanılmak Üzere CNG (Sıkılaştırılmış Doğal Gaz) veya LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.07.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
CUMHURİYET MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:4 Antakya/HATAY - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU KAT:3
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CNG (SIKILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ) VEYA LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ) SATIN ALINACAKTIR
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Asfalt Şantiyesinde Kullanılmak Üzere CNG (Sıkılaştırılmış Doğal Gaz) veya LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/287421

1-İdarenin
a) Adı : HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Adnan Menderes Cd. Cumhuriyet Alanı No:2 31040 HATAY MERKEZ/HATAY
c) Telefon ve faks numarası : 3262149190 - 3262157655
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Asfalt Şantiyesinde Kullanılmak Üzere CNG (Sıkılaştırılmış Doğal Gaz) veya LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 600.000 sm3 ( standart metreküp) Asfalt Şantiyesinde Kullanılmak Üzere CNG (Sıkılaştırılmış Doğal Gaz) veya LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Serinyol Asfalt Şantiyesine teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İdarenin İhtiyacına Binaen Periyotlar Halinde 31.12.2019 Tarihine Kadar Malların Teslimi Yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.07.2019 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : CUMHURİYET MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:4 Antakya/HATAY - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU KAT:3


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
LNG için;
- İstekli firma adına Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından düzenlenmiş, “LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) Toptan Satış Lisans Belgesini” ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
- İletim Hizmetini kendisi yapacaksa ; İstekli firma adına Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından düzenlenmiş, “LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) İletim Lisans Belgesini”, istekli firma tarafından 3. (üçüncü) bir gerçek / tüzel kişi tarafınca LNG İletim hizmetinin yürütülmesi sağlattırılacak ise LNG İletim hizmetini yürütecek firma adına Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından düzenlenmiş ''LNG İletim Lisans Belgesini'' ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
- LNG İletim hizmeti, istekli firma tarafından 3. (üçüncü) bir gerçek / tüzel kişi tarafınca LNG İletim hizmetinin yürütülmesi sağlattırılacak ise, istekli firma ile LNG İletim Lisans Belgesi sahibi firma arasında yapılmış İletim Hizmet Sözleşmesini ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
- Bu belgelerin, başlangıç ve yürürlük tarihleri sözleşme süresince güncel (geçerli) olması gerekmektedir.
CNG için ;
- Gaz nakliyesi yapacak tüplerin '1t' (pi) sertifikasını İhale dosyasında sunması gerekmektedir.
- İhaleye katılacak İSTEKLİ firmaların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) alınmış; ( Sıkıştırılmış Doğalgaz ) CNG Satış , İletim ve Dağıtım lisansını ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
- Bu belgelerin, başlangıç ve yürürlük tarihleri sözleşme süresince güncel (geçerli) olması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarca düzenlenmiş olan LPG, CNG, LNG temini işi ile ilgili iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR