MUĞLA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

CNG gaz alımı yapılacaktır

MUĞLA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064669
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYEGE HABER 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/469323
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İl Müdürlüğümüze bağlı Fethiye Beşkaza Spor Salonu,Ortaca Yurt Müdürlüğü ve Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 98500 sm3 CNG Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-Emirbeyazıt Mah.Zübeyde Hanım Cad No:3 Menteşe/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TC GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI CNG MAL ALIMI

2020 YILI CNG MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/469323

1-İdarenin
a) Adresi : Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:3 48000 - MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141238 - 2522146013
c) Elektronik Posta Adresi : mugla@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İl Müdürlüğümüze bağlı Fethiye Beşkaza Spor Salonu,Ortaca Yurt Müdürlüğü ve Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 98500 sm3 CNG Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1-ORTACA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ Cumhuriyet Mah Ahmet Ateş Cad No:74 Ortaca MUĞLA 2-ORTACA YURT MÜDÜRLÜĞÜ Karaburun Mahallesi 524. Sokak No:10 -- Ortaca/MUĞLA 3-FETHİYE BEŞKAZA SPOR SALONU Eldirek Mah Çobanlar Sok 43/5 48300 Fethiye MUĞLA AYRINTILAR TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALMAKTADIR.
c) Teslim tarihi : CNG (ayrıntıları teknik şartnamede belirtildiği şekilde,) 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında birimlerin talepleri doğrultusunda peyderpey teslim edilecektir. Yüklenici Doğalgaz (CNG) paletlerinin takibini yaparak herhangi bir aksaklığa sebep olmadan biten paletlerin dolu paletlerle değişimini yaparak gaz akışını sorunsuz sağlayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-Emirbeyazıt Mah.Zübeyde Hanım Cad No:3 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 04.11.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılacak firmalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan(EPDK) alınmış; CNG satışı için "sıkıştırılmış doğalgaz" lisansının aslını veya noter onaylı suretini teklif mektubu ile ibraz edeceklerdir.
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili güncel mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
Tesise gaz taşımasını Yüklenici firma kendisi yapacak ise “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” çerçevesinde uygun görülen yetki belgeleri ihale dosyasında verilecektir. Tesise gaz taşınmasını, yüklenici firma, başka bir firmaya yaptıracak ise iletim işini yapacak iletim firmasının “iletim lisansı” ve taşıma işinin yapılabilmesi için “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” çerçevesinde uygun görülen yetki belgeleri ihale dosyasında verilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ DOĞAL GAZ SATIŞ İŞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-Emirbeyazıt Mah.Zübeyde Hanım Cad No:3 Menteşe/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR