ANKARA TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çift rotorlu (helikopter) ot toplama makinesi alınacaktır

ANKARA TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167858
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 29.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/252598
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 Adet Çift Rotorlu (Helikopter) Ot Toplama Makinesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.06.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) MERKEZ

Çift Rotorlu (Helikopter) Ot Toplama Makinesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/252598
1-İdarenin
a) Adresi : Karanfil Sk. No:62 06100 Bakanlıklar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 417 84 70 - 0 312 417 78 39
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tigem.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Adet Çift Rotorlu (Helikopter) Ot Toplama Makinesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye-ESKİŞEHİR 1 Adet, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Karacabey-BURSA 1 Adet , Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü-KONYA 1 Adet , Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü AKSARAY 1 Adet, Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü Lüleburgaz-KIRKLARELİ 1 Adet, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Akçadağ-MALATYA 1 Adet
c) Teslim tarihi : Sözleşme konusu mallar, işe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü içerisinde Teknik Şartnamenin "F- TESLİMAT VE MUAYENE" başlıklı maddesinde belirtildiği şekilde idareye bağlı ilgili Tarım İşletmesi Müdürlüklerine teslim edilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 23.06.2020 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç)İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklilerin, imalatçı olduğunu belgelemeleri için yukarıdaki belgelerden bir tanesini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Teklifle birlikte birer adet orijinal (Türkçe ve İngilizce) Yedek Parça Kataloğu, Kullanma ve Bakım Kitabı, Yağlama Şeması, teklif edilen çekilir tip çift rotorlu (helikopter) ot toplama makinesine ait tüm teknik özelliklerini içeren 4’er adet Prospektüs (birer adedi Firma tarafından kaşeli ve imzalı olarak), 2’şer adet test raporu ve CE belgesi, tip onay belgesi, çekilir tip çift rotorlu (helikopter) ot toplama makinesine ait teknik dokümanlar verilecektir. Verilen “Test raporları ve belgeler” teklif edilen makinelere ait ve geçerlilik süresi dolmamış olacaktır.
2-Teknik Şartnamenin tüm maddelerine sırasıyla ve açıkça cevap verilecek, cevapsız madde bırakılmayacaktır. Cevap verilmeyen maddelerin, teknik şartnameye uymadığı kabul edilecektir.
3-Teknik Şartnameye verilen cevaplar bir takım kaşeli ve imzalı olarak çıktı şeklinde ve bir takım da dijital ortamda USB Flash Bellek içerisinde verilecektir.
4-Çekilir tip çift rotorlu (helikopter) ot toplama makinesinin satıldığı adresleri (adet,marka,satıldığı yer ve telefon numarası, satış tarihi vb.) belirten refarans listesi verilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR