VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYVALIK VAKIF ZEYTİNLİKLERİ İŞLETME

Çiçek balı, beyaz kalıp sergi zeytinyağı sabunu ve muhtelif ambalajlar alınacaktır

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYVALIK VAKIF ZEYTİNLİKLERİ İŞLETME

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980067
Şehir : Balıkesir / Ayvalık
Yayınlandığı Gazeteler

KÖRFEZ STAR 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/173086
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
250 teneke (26 kg.' lık ) Çiçek Balı, 40 000 Ad. 1 kg' lık Beyaz Sergi Kalıp Zeytinyağ Sabun, 146 000 Ad. Muhtelif Cam ve Pet kavanoz kapak, 18 000 Ad. Muhtelif zeytinyağ teneke kutu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Cennet Ayağı Mah. İstasyon Cd. No:47 Edremit/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇİÇEK BALI, BEYAZ KALIP SERGİ ZEYTİNYAĞI SABUNU, MUHTELİF TENEKE KUTU (KAPAK ALINMAYACAKTIR), MUHTELİF CAM VE PET KAVANOZ VE KAPAK ALIMI

AYVALIK VAKIF ZEYTİNLİKLERİ İŞLT.MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Çiçek Balı, Beyaz Kalıp Sergi Zeytinyağı Sabunu, Muhtelif Teneke Kutu (kapak alınmayacaktır), Muhtelif Cam ve Pet Kavanoz ve Kapak Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/173086

1-İdarenin
a) Adresi : Cennet Ayağı Mah. İstasyon Cad. No: 47 10300 . EDREMİT/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2663731174 - 2663731329
c) Elektronik Posta Adresi : info@vakifzeytinleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 250 teneke (26 kg.' lık ) Çiçek Balı, 40 000 Ad. 1 kg' lık Beyaz Sergi Kalıp Zeytinyağ Sabun, 146 000 Ad. Muhtelif Cam ve Pet kavanoz kapak, 18 000 Ad. Muhtelif zeytinyağ teneke kutu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Edremit/BALIKESİR
c) Teslim tarihi : Yüklenici ihale konusu çiçek balı ve beyaz sergi kalıp sabunu 180 takvim günü içinde, cam ve pet kavanoz ile zeytinyağ teneke kutularını 120 takvim günü içinde aylık veya partiler halinde teslim edecektir. İlk parti mal teslimi ise sözleşme imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Cennet Ayağı Mah. İstasyon Cd. No:47 Edremit/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 07.05.2019 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
2. kısım için: İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi:
A) 1. kısım için; 1) İşletme Kayıt Belgesi 2) Bal Üretici Belgesi
B) 2. kısım için: 1) ÇED Belgesi 2) İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
C) 3.,4.,5.,6.,7.ve 8. kısımlar için; 1) İşletme Kayıt Belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Edremit/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Cennet ayağı Mah. İstasyon Cad. No: 47 Edremit/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR