ÇANKAYA BELEDİYE BŞK. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre sağlığı ilacı satın alınacaktır

ÇANKAYA BELEDİYE BŞK. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960570
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 09.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/107913
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 Kısım 11 Kalem Çevre Sağlığı İlaç Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mah. Ziya Gökalp Cad. No:11 A2 Blok kat 5 Kızılay-Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇANKAYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


11 Kısım 11 Kalem Çevre Sağlığı ilacı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/107913

1-İdarenin
a) Adresi : Ziya Gökalp Cad. No:11 A2 blok 5. kat Kızılay ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124588912 - 3124589024
c) Elektronik Posta Adresi : veteriner@cankaya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kısım 11 Kalem Çevre Sağlığı İlaç Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇANKAYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kahire Caddesi NO: 3 Yıldız-Çankaya / ANKARA
c) Teslim tarihi : Üzerinde ihale kalan yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra bir gün içerisinde işe başlanır tüm malları (ilaçları) 15 gün içerisinde teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mah. Ziya Gökalp Cad. No:11 A2 Blok kat 5 Kızılay-Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 03.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İlaç T.C. Sağlık Bakanlığınca halk sağlığı alanında Vektör kontrolünde kullanılmak üzere; üretim izin belgeli (ruhsatlı) veya Sağlık Bakanlığınca Halk Sağlığı alanında kullanılmak üzere ithal edilmesine ve piyasaya sunulmasına izin verilmiş olan ruhsat.
ilacın Biyosidal ürünler envanter listesinde yer alması gerekmektedir ve ihale yılında listede yer aldığını gösteren ilgili sayfanın internet çıktısı firma tarafından onaylanıp teklif dosyasına sunulmalıdır.
Biyosidal ürünler 24 aylık uzun süreli stabilite testleri bitmiş, ruhsata sahip olmalıdır ve tamamlanmış uzun süreli stabilite testi belgesi teklif dosyasında sunulmalıdır. Biyosidal ürün ruhsatı üzerinde 24 aylık stabilite testlerinin tamamlanmadığına dair bir ibare bulunan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
İlacın Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) teklif dosyasında sunulmalıdır. Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) belgesini onaylayan yetkilinin sertifika ve imza beyanı teklif dosyasında sunulmalıdır.
İlacın ürün ve aktif madde garanti belgesi asıl veya noter onaylı olarak teklif dosyasında sunulacaktır.
Formülasyonun ve aktif maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirtildiği spesifikasyon belgesi teklif dosyasına eklenmelidir.
Ruhsat sahibi tarafından firmaya verilen satış yetki belgesi ihale yılı itibariyle teklif dosyasında sunulmalıdır.
İlaçların tamamında sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından onaylanmış, ruhsatlandırmada esas Türkçe etiket örneği teklif dosyasına sunulmalıdır.
Türkçe olmayan evrakların noter tasdikli tercüme yapılmış suretleri teklif dosyasında sunulmalıdır.
İlacın ürün ve aktif madde garanti belgesi hariç sunulan tüm belgeler asıl veya noter onaylı veya idarece aslı görülmüştür onaylı belgeler olmalıdır.
İlacın maliyet hesabında teknik şartname hükümleri geçerlidir. Teklif veren firmalarca reel maliyet/ maliyet hesaplanacak, verilecek ilaç miktarı belirtilmek (litre,kilogram) kaydıyla maliyet cetveli imzalanacak, kaşelenecek ve teklif dosyasında sunulacaktır.
10. Kısım’ da belirtilen Ergin Karasinek Mücadele ilacı için Sağlık Bakanlığı referans laboratuvarı olan yetkili pestisit analiz ve referans laboratuvarından en az son bir yılın (2018) Ankara karasinek popülasyonuna ait biyolojik etkinlik test raporu olmalıdır ve teklif dosyasında sunulmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
KAMU İHALE TEBLİĞİNİN 58.4 MADDESİNDE İSTENEN
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Alanında Kullanılmak Üzere Ruhsat veya İthal İzin Belgesi

Ürüne ait Türkçe etiket örnegi T.C Sağlık Bakanlığı Tarafından yürürlüğe giren Biyosidal Ürünler yönetmenliği belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Benzer iş olarak “VEKTÖREL MÜCADELEDE İNSEKTİSİT ÜRÜNÜ ALIMI VE SATIMI” kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1. Kısım 12000 Hektar Alanı ilaçlayacak Larvasid Sıvı İlacı (% 20 Pyriproxyfen) İlaç EC formülasyonunda olmalı, 2. Kısım 100 Hektar Alanı İlaçlayacak Biyolojik veya Bakteri Kökenli Larvasid (Bti ve Bs (Bacillus thuringiensis israelensis ve Bacillus sphaericus ) veya Spinosad aktif maddesi içeren Granül veya Tablet formunda), 3. Kısım 200 Hektar Alan için Larva Mücadelesinde kullanılacak Katı Larvasid (% 0,4-1 aralığında Pyriproxyfen yavaş salınımlı Granül formda veya % 0,4-1 aralığında spinosad formülasyon yapısı Granül veya % 0,4-1 aralığında S-Methoprene Mikrokapsül Granül formda), 4. Kısım 200 Alanı İlaçlayacak Rezüdüel Sıvı İlacı (en fazla % 7 Fibronil veya en fazla % 7 Alpha-Cypermethrin) İlaç SE formülasyon, 5. Kısım 135000 Metrekare Alanı İlaçlayacak Kapalı Alan Jel (üç (3) tür Hamamböceğine etkili Fibronil veya indoxacarb veya imidacloprid), 6. Kısım 200 Kilogram Pasta Fare İlacı (Difenacoum veya Bromadiolone veya Flocoumafen), 7. Kısım 200 Kilogram Mum Blok Fare İlacı (Difenacoum Veya Bromadiolone Veya Flocoumafen), 8. Kısım 40000 Hektar Alanı İlaçlayacak Uçkun İlacı (en fazla % 25 1 R – Trans Phenothrin veya en fazla % 30 Etofenprox) İlaç EC formülasyon, 9. Kısım 150000 Hektar Alanı İlaçlayacak Meskun Mahal Dışı Uçkun İlacı (en fazla % 20 Cyphenothrin, PBO oranı en az aktif madde oranı kadar olmalıdır)İlaç EC formülasyon, 10. Kısım 150 Kilogram Ergin Karasinek Mücadele İlacı (en fazla %10 Thiamethoxam veya % 5 Fibronil aktif maddesi içermeli, formülasyon WG olmalı), 11. Kısım 100 Litre Dezenfektan İlacı Sıvı (Kolloidal gümüşle stabilize edilmiş en az %35 hidrojen peroksit içermeli veya jel teknolojisi ile mikrokapsüle edilerek stabilize edilmiş en az %35 hidrojen peroksit içermeli veya dördüncül amonyum bileşikleri, benzil-C12-18-alkildimetil klorürler ile birlikte Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Ziya Gökalp Cad. No:11 A2 Blok Kat:5 Kızılay Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mah. Ziya Gökalp Cad. No:11 A2 Blok kat 5 Kızılay-Çankaya/ANKARAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İhaleye katılan firmalar üzerinde ihale kalması durumunda sözleşme imzalandığı tarihten itibaren kesin teminat süresi en az 1 yıl süreli olmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR