EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) İKMAL VE  BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Çevre güvenlik kamera sistemi malzemesi alınacaktır

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) İKMAL VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01020985
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : AYRANCI MAH. / ÇANKAYA
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 05.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/302144
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
(3) Kısım Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Malzemesi ((170) adet ÇGKS Kamerası, (125) adet KGYS Kamerası ve (17) kalem Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Malzemeleri) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.07.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. Kat (Oda No:19) Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06690 Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇEVRE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/302144

1-İdarenin
a) Adresi : Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11 06690 Ayrancı ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 462 39 66 - 312 462 39 68
c) Elektronik Posta Adresi : ikmalbakimdb@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : (3) Kısım Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Malzemesi ((170) adet ÇGKS Kamerası, (125) adet KGYS Kamerası ve (17) kalem Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Malzemeleri) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Daire Başkanlığı Deposu Çamlıca Mah. İstanbul Yolu 7. Km. Yenimahalle/ANKARA
c) Teslim tarihi : İhale konusu ürünler (60) (Altmış) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. Kat (Oda No:19) Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06690 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 26.07.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif edecekleri her tipten kameralar ve ağ anahtarları ile ilgili teknik dokümantasyonu Türkçe veya İngilizce olarak teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
b) Teklif edilecek İç Ortam Sabit Dome Tipi Kamera ve Dış Ortam Sabit Bullet Kamera (Tip-1) ONVIF Full Member platformunda yer alacaktır. Bu husus ONVIF platformundan ihale aşamasında kontrol edilecektir. Teklif edilecek kamera yerli olarak üretilmesi durumunda herhangi bir ONVIF üyeliği aranmayacak olup; üretici, “Yerli Malı” belgesine sahip olacak ya da “Milli Gizli" ve "Nato Gizli" gizlilik dereceli tesis güvenlik belgesine sahip ve herhangi bir kamu kurumunu güçlendirmek amacıyla kurulan vakıflar ile bunların, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerden birisi olacak ve bu durumu gösterir belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır.
c) Teklif edilecek Hareketli (PTZ) Kamera ve Dış Ortam Sabit Bullet Kamera Tip-2, ONVIF (Open Network Video Interface Forum – Açık Network Video Arayüzü Forumu) Steering Committee, Technical Committee, Technical Services Committee ve Communication Committee’lerinden en az birinin ihale tarihi itibari ile halen üyesi olacaktır. Bu husus ONVIF platformundan ihale aşamasında kontrol edilecektir. Teklif edilecek kameraların yerli olarak üretilmesi durumunda herhangi bir Committee üyeliği aranmayacak olup; üretici, “Yerli Malı” belgesine sahip olacak ya da “Milli Gizli" ve "Nato Gizli" gizlilik dereceli tesis güvenlik belgesine sahip ve herhangi bir kamu kurumunu güçlendirmek amacıyla kurulan vakıflar ile bunların, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerden birisi olacak ve bu durumu gösterir belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır.
ç) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 4 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. Kat (Oda No:7) Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06690 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR