SARIYER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Cerrahi piyasemen alınacaktır

SARIYER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/111828
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
CERRAHİ PİYASEMEN (IŞIKLI) ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SARIYER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KONFERANS SALONU Cumhuriyet Mah. Araba Yolu Cad. No:29 Sarıyer/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CERRAHİ PİYASEMEN ALIMI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-SARIYER SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


CERRAHİ PİYASEMEN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/111828

1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Araba Yolu Caddesi 29 34457 SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02123283535 - 02122231172
c) Elektronik Posta Adresi : asumankoc8@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : CERRAHİ PİYASEMEN (IŞIKLI) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SARIYER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Cumhuriyet Mah. Araba Yolu Cad. No:29 Sarıyer/ İSTANBUL Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İdarenin talepleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Sipariş faks veya posta yolu ile yapılacak olup, sipariş mektubunun yüklenicinin eline ulaştığı andan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde teslimat yapılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SARIYER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KONFERANS SALONU Cumhuriyet Mah. Araba Yolu Cad. No:29 Sarıyer/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 21.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi cihaz satış belgesi yetki belgesi ve ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamındaki ürünler için Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
- İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2018/26 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini sunacaklardır.
- Sağlık Bakanlığının 2018/26 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.
-İlgili mevzuatlar kapsamında tıbbi cihaz kaydına esas olan tüm ürün, cihaz, yedek parça, aksesuar, sarf ve yazılımlara ilişkin ayrı ayrı UBB/ÜTS kayıt barkodları liste yapılarak ihale dosyasında sunulacak ve fatura aşamasında mutlaka faturada belirtilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE: İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az 1 (bir) adet numuneyi, ihale tarih ve saatine kadar Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satın Alım ve İhale İşlemleri Birimi - Cumhuriyet Mah. Araba Yolu Cad. No:29 Sarıyer /İSTANBUL adresine, üzerinde sıra numaraları yazılı bir şekilde (firmaca önceden düzenlenmiş) tutanakla teslim edecektir. Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, ürünün markası, ürünün onaylanmış barkod numarası ve ihtiyaç listesi (ihale kalemi sıra numarası) sıra numarası yazılacaktır. Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Numune değerlendirme teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapılacak olup İhale Komisyonu, numunelerin teknik özellikleri ve performansına ilişkin testler ve değerlendirme isteyebilir. Test ve değerlendirme kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacaktır. Test ve analiz için herhangi bir ücret öngörülmesi durumunda ücret isteklilerce karşılanacaktır.
a)Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" düzenleyerek ihale dosyası içinde sunacaklardır. Belgede tüm maddeler için karşılamaktadır, uymaktadır ibareleri ile belirtilecektir.
b) Teklif edilen her kalem cihaz için tanıtıcı katalog veya broşür v.b teknik dokümanlar ihale dosyası içinde sunacaklardır. Teknik şartnamede belirtilen özellikler kataloglarda madde madde işaretlenecektir. İşaretleme yapmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satın Alma Birimi Cumhuriyet Mah. Araba Yolu Cad. No:29 Sarıyer/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SARIYER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KONFERANS SALONU Cumhuriyet Mah. Araba Yolu Cad. No:29 Sarıyer/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İhale dokümanında ve birim fiyat teklif cetvelindeki kalemler de, Malzeme Adı ve Açıklama sütununda yer alan ürünlerin isimleri için, her bir satırda belirtilen isimlerden en son parantez içerisindeki yazan malzeme adı geçerlidir 2.Teklif edilen ürünlerin GMDN kodlarının ürünlerin tanımlarıyla eşleşmesi, onaylı olması ve SGK'nın negatif listesinde olmaması gerekmektedir. Firmalarca ürünleri hakkında kağıt veya elektronik ortamda yapılan tüm veri bildirimlerinin, verilen bilgi ve belgelerin yanlışlığı sonucu, GMDN kodlarının ürünlerin tanımlarıyla eşleşmemesi, ürünlerin onayının olmaması, SGK'nın negatif listesinde bulunması durumlarında bu ürünler ile ilgili firmaların haksız ödeme talebinde bulunduğunun ve/veya bu durumda olan ürünlerin ödemesinin gerçekleştiğinin tespiti halinde, oluşmuş veya oluşacak kurum ve üçüncü kişilerin zararı teklif veren firmalar tarafından ödenecek ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk, teklif veren firmalara aittir. 3.İştirakçi firma uygulama öncesinde, sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek herhangi bir problemde, imal edilen malzeme üzerinde bulunan lot numarasından hareket ederek ürün izlenebilirliğine ait kanıtları belgelemek zorundadır. Ürün ile ilgili herhangi bir kırılma, kopma yada deforme olma gibi beklenmeyen bir sorun ortaya çıktığında satıcı firma bu malzemeyi idarenin uygun gördüğü bir kuruluşta tahlil ve tetkik ettirmekle yükümlüdür. Bunun için idarenin talebi yeterlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR