İSTANBUL BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Cerrahi el aletleri ve tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

İSTANBUL BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944940
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 12.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/51891
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21 Kalem Dental Tıbbi Sarf Malzeme
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2019 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Demirkapı Mah Velioğlu Cad No: 93 Bağcılar/ İSTANBUL Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 4. Kat İhale Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CERRAHİ EL ALETLERİ VE TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ İÇİN CERRAHİ EL ALETLERİ VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2019/51891
1-İdarenin a) Adresi : DEMİRKAPI MAHALLESİ VELİOĞLU CADDESİ 93 DEMİRKAPI BAĞCILAR/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 2125150505 - 2125152500 c) Elektronik Posta Adresi : istbagcilar.adsm@saglik.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 Kalem Dental Tıbbi Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi -Taşınır Mal Deposu c) Teslim tarihi : İdarenin yazılı siparişi üzerine 10 (on) iş günü içerisinde Hastane depolarına peyder pey teslim edilecektir. 10 (on) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır.
3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Demirkapı Mah Velioğlu Cad No: 93 Bağcılar/ İSTANBUL Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 4. Kat İhale Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : 26.02.2019 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar. Cerrahi el aletleri (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. kalemler ) malzemeleri en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. İstekli firma, garantiye ilişkin belgeyi ihale dosyasında sunacaktır. İstekliler, teklif dosyasında teklif ettikleri cerrahi el aletleri (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. kalemler )malzemelerle ilgili garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletlerini 45 (kırkbeş) gün içerisinde yenileri ile değiştireceklerine dair kendisinin, ithalatçı veya imalatçı firmanın antetli kağıdına yazılmış taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır. İstekliler, teklif edilen marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren türkçe kullanım kılavuzunu teklif dosyasında sunacaklardır. 4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: a)Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler (teklif edilecek tüm cihazlar) için; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıt olmak zorundadır. İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) / ÜTS kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. İstekli, Bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) / ÜTS kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve ÜTS / UBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) / ÜTS kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Birim fiyat teklif cetvelindeki kısım ve sıra numarasını UBB / ÜTS çıktılarının üzerinde belirteceklerdir. b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU tarafından KAPSAM DIŞI olduğuna dair belge alınacak ve ihale dosyasında bulunduracaktır. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün 17.07.2018 tarihli 80981279-806.99-E.801 e-imzalı yazısına istinaden "Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB)'a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kaydının aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi, firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB ve ÜTS kaydı aranacaktır." ve 1.16 maddesinde; "(...) Aday veya isteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördüğü Belgeleri (CE/EC sertifikaları, Uygunluk Beyanı) ibraz etmeleri istenmeyecektir. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: NUMUNE: İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için en az 1'er adet numunelerini (marka, model v.b. belirterek ) iki nüsha teslim tutanağı hazırlanarak son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tutanakla teslim edeceklerdir.Son teklif verme saatine kadar numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tutanakla imza karşılığı teslim edilmeyen veya ihalede ait olduğu kısmi alımın sıra numarası yanlış yazılan numunenin uzman üyelerce değerlendirilememesinden istekli sorumludur.Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, telefon numarası, ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, ürünün onaylanmış barkod numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde
belirtilecektir. (Numuneler teklif dosyasında sunduğu TİTUBB/ÜTS kaydı ile aynı olmak zorundadır.) Numuneler; İhale komisyonu, ilgili birimin Uzman hekimleri ve Diş hekimleri tarafınfan denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan, hasta ve hekim memnuniyeti sağlamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin numuneleri ihale süreci bittikten sonra iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır. KATALOG: İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin orjinal kataloglarını numune ile beraber vereceklerdir. Teklif edilen malzemeler kalem kalem orjinal katalogdan gösterilmelidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Halk Bankası Yeşilköy Şubesi (TR29 000 1200 989 00000 51 000 51 ) IBAN nolu hesabımıza doküman bedeli yatırılarak ödeme makbuzuyla birlikte Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Satınalma Biriminden alınabilir. adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Demirkapı Mah Velioğlu Cad No: 93 Bağcılar/ İSTANBUL Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 4. Kat Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR