GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HST. BAŞTABİPLİĞİ

Cerrahi el aletleri satın alınacaktır

GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HST. BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01015623
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 22.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/278695
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KALEM BEYİN CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
25 Aralık Devlet Hastanesi (Satınalma Servisi) Sarıgüllük Mah. Fevziçakmak Bulvarı No 41 Şehitkamil Gaziantep
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CERRAHİ EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -25 ARALIK GAZİANTEP SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 KALEM BEYİN CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/278695
1-İdarenin
a) Adresi : SARIGÜLLÜK MAHALLESI FEVZI ÇAKMAK BULVARI 41 27060 SARIGÜLLÜK ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3423382525 - 3423389597
c) Elektronik Posta Adresi : 25araliksatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM BEYİN CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ AMBAR AYNİYAT BİRİMİ
c) Teslim tarihi : Hastanemiz Ambar Ayniyat Birimine, sözleşmenin imzalanmasını izleyen en geç 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde, bir defada tamamı teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 25 Aralık Devlet Hastanesi (Satınalma Servisi) Sarıgüllük Mah. Fevziçakmak Bulvarı No 41 Şehitkamil Gaziantep
b) Tarihi ve saati : 08.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif etmeleri halinde Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği "Satış Merkezi Yetki Belgesini" ihale dosyasında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin “Hizmet Yeterlilik Belgesi” ve/veya T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a)-Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / UTS'ye (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olacaktır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olacaktır.
b)-Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli, TİTUBB barkot numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif mektubunda veya bir liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
c)-Ürün kapsam dışı ise üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı/belgesi ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca kapsam dışı ürünü teklif veren firmalarca, imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler, teklif ettiği ürüne ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen "Yerli Malı Belgesini" teklif dosyasında sunacaklardır. Belgeyi sunmayan istekliler yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanamayacaktır. İsteklilerce kendilerine ait veya yetkili olduğu geçerlik süresi devam eden Yerli Malı Belgesinin, teklif ettiği kalemlerden hangi ürüne/ürünlere ait olduğu belge üzerinde veya bir liste halinde belirtilerek, ihale dosyasında sunulması gerekmektedir. Fotokopi olarak sunulan belge kabul edilmeyecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)-Teklif edilen malzemelerin teknik şartnamelerinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katologlar,fotoğraflar vb. tanıtım materyallari ihale dosyasında sunulacaktır.
b)-Teknik Şartnameye Cevap Belgesinin Teknik Şartnamede nasıl verileceği belirtilmiş olan kalemler için Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde "Teknik Şartnameye Cevap Belgesi" verilecektir. Teknik şartnameye cevap belgeleri, teklif veren isteklinin antetli kağıdına yazılmış, firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve ihale dosyasında sunulacaktır.
Teknik Şartnamede belirtilemeyen kalemler için ise “Teknik Şartnameye Cevap Belgesi" adı altında hazırlanacak dökümanda, teknik şartnamedeki maddelere sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek cevap verilmeyen maddeler uygun olmadığı şeklinde değerlendirilecektir. Teknik şartnameye cevap belgeleri, teklif veren isteklinin antetli kağıdına yazılmış, firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve ihale dosyasında sunulacaktır.
c)-Firmalar teknik şartnamede belirtilen kalemlerden teknik şartnamede istenilen kadar ve istenildiği şekilde numuneleri teslim edecek olup, teknik şartnamede numunesi istenilmeyen kalemlerden ihale sonrasında, ihale teknik komisyonumuzca gerekli görmesi halinde, Demirbaş Cerrahi Alet Setleri içerisinde bulunan kalemlerden hangi ürünün numunesini isteyip değerlendirip karar vermesi gerekirse firma bu numuneleri ihaleden sonra idaremizce belirtilen zaman ve saatte teslim etmesi zorunludur.
ç)-Numunesi istenilen ürünlerin numuneleri değerlendirme yapılarak karar verilecek olup, numune getirmesi gereken firmaların istenilen numuneleri getirmemesi halinde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
d) Numunelerin değerlendirilmesi aşamasında yıpranan, deforme olan vb. numuneler hakkında firmalar herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
e) Sözleşme imzalanan kalemlere ait numuneler sözleşme süresi sona erene kadar idarede kalacak olup, bu kalemler işin süresi bitince firmaların talepleri doğrultusunda iade edilecektir. Sözleşme imzalanmayan diğer numuneler ise sözleşme imzalandıktan sonra firmaların talepleri doğrultusunda iade edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 25 Aralık Devlet Hastanesi (Satınalma Servisi) Sarıgüllük Mah. Fevziçakmak Bulvarı No 41 Şehitkamil Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR