DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Cerrahi el aletleri satın alınacaktır

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00968373
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

TİGRİS HABER 22.03.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/116310
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
29 Kalem Cerrahi El Aletleri Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dr. Şeref İNALÖZ Caddesi İl Sağlık Müdürlüğü YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CERRAHİ EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüze Bağlı Silvan Devlet Hastanesi Yeni Hizmet Binasına ait 29 Kalem Cerrahi El Aletleri Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/116310

1-İdarenin
a) Adresi : Dr.Şeref İnalöz Cad. İl Sağlık Müdürlüğü YENİŞEHİR/DiYARBAKIR 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122286994 - 4122293532
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 29 Kalem Cerrahi El Aletleri Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Diyarbakır Silvan Devlet Hastanesi ambar birimi veya ambar birimince belirtilecek yer/yerler
c) Teslim tarihi : İlgili hastanenin yazılı talebine müteakip 45 (kırkbeş) takvim günü içinde teslimat eksiksiz yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dr. Şeref İNALÖZ Caddesi İl Sağlık Müdürlüğü YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 12.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
"Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" ihale dosyasında sunacaklardır. Fotokopi belgeler değerlendirme dışı bırakılmıştır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-İsteklinin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu tevsik edici belge. (Teklif edilen ürünün Ürün Takip Sistemine (ÜTS'ne) kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.)
2-İsteklinin teklif edilen ürünün, imalatcısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmanın bayisi olduğunu gösterir ÜTS'ne kayıtlı olduğunu tevsik edici belge. (Teklif edilen ürünün Ürün Takip Sisteminene (ÜTS) kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.)
3-Teklif edilen ürünün ihale sıra numarasını, ürünün adını, ürünün markasını ve ürünün ÜTS'ne kayıtlı ürün(barkot) numaralarını gösterir liste. Listede belirtilen ürün barkod numarası ile yapılan ÜTS sorgulama sonucu teklif edilen ürünün Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmadığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili kaleme ait teklif değerlendirme dışı tutulacaktır. (Ürünün kapsam dışı olması halinde teklif edilen ürünün üreticisinin veya ithalatçısının kapsam dışı beyanı esas alınacak olup bu durum belgelendirilecektir.)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Teklif edilen cerrahi aletlerin şartname uygunluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerinteklif dosyasında verecekleri üreticinin detaylı ürün evsafını gösteren orjinal katalog ve orijinal broşürlerindeki (cd katolog kabul edilmeyecek) bilgiler ile de teyit edilecektir.İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde herhangi bir kalem yada kalemler için isteklilerden numune talep edebilecektir.
2-Numuneler orijinal ambalajında 2 nüsha düzenlenecek tutanak ile ilgili kişilere teslim edilecektir.
3-Cerrahi alet numuneleri, teknik şartname hususlarına göre şekil ve fonksiyonları, komisyondaki uzman üyeler tarafından çıplak gözle, mikroskopla, elle incelenecek veya ameliyatta kullanılarak değerlendirmesi yapılacak olup değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır.
4-İstekliler uygunluk için kullanılan aletlere, aletten kaynaklanan deformasyonlar için geri ödeme talebinde bulunmayacaktır. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin numuneleri ihale süreci bittikten sonra iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri malların kabulü yapıldıktan sonra iade edilebilir.
5-TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİNİ ihale dosyasında sunmak zorundadır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi; Teklif veren firmalar el aletinin teknik özellikler kısmındaki maddelere ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre birebir kendi teklif ettikleri el aletinin teknik özelliklerini göz önüne alarak cevap vereceklerdir. Bu cevaplar firmanın antetli kağıdı üzerine ".............marka .............model............el aleti Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" altında yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dökümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orjinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa, firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. ,
6-Birebir Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi hazırlamayan, şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan veya şartları kabul etmeyen firma teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca Cerrahi Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenlerle tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "Teknik Şartnameye Cevap " metninde belirtmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılcaktır.
7- Teknik şartnameye cevap metni ile birlikte teknik şartname ekinde yer alan listeye uygun şekilde (Set adı, Katalog numarası, sıra numarası vb. ) çizelge verilecek olup belgeyi eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8-İstekliler; Teklif zarfı ile birlikte El Aletlerinin tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orjinal (el aleti İthal ise İngilizce ) ve Türkçe gerekli teknik dökümanları sunmak zorundadır. Teklif edilen cerrahi aletlerin teknik şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren KATALOG ve BROŞÜRLERDE teklif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur. CD kataloglar kabul edilmeyecektir.
9- İstekliler ; Cerrahi Aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası normlarında ve HRC Rockwell standartlarına göre sertlik derecesi, firma tarafından belgelenecektir.
10- İstekliler; Teklif edilen marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde sunacaklardır.
11-Garanti süresi boyunca setlerde oluşacak tüm deformasyonları ücretsiz onaracak ve bunu ihale dosyasında taahhüt edecektir.
12- İstekliler; Temsilci firma TSE almış olduğu (TSE 12426 VE TSE 13011 Standartlarına göre) Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Yetkili temsilci - dağıtıcı ve /veya bayinin (yetkili satıcı), teklif edilen cerrahi aletler için Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilmiş T.S 13011 kapsamlı belge ihale dosyasında sunulmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ -EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR